آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!/ این مطلب ماه‌ها قبل منتشر شد از طیق “نقدان خیرخواه”، اما باز توجهی نشد، بجز موراد اندک، طرفین شش باطل، آن قسمت از پیشنهادهایی به نفعشان بود بکار بستن و آنهایی فکر می‌کردند به نفعشان نیست، بکار نبستند!، در حالی اینها یک پکیج و بسته کامل است، اجرای همگی‌شان باعث نجات خودشان و دیگران می‌شود، بودجه – مشکوک کسری بودجه و تبعنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!، این مطلب ماه‌ها قبل منتشر شد از طریق “ناقدان خیرخواه”، اما باز توجهی نشد، بجز مورد اندک، طرفین شش باطل، آن قسمت از پیشنهادهایی به نفعشان بود بکار بستن و آنهایی فکر می‌کردند به نفعشان نیست، بکار نبستند!، در حالی اینها یک پکیج و بسته کامل است، اجرا همگی‌شان باعث نجات خودشان و دیگران می‌شود، بودجه – مشکوک کسری بودجه و تبعیض و چپاول نهادهای هرزه مفتخور فرهنگی و مذهبی- اهریمنی ۱۴۰۲ بودجه دلخواه دشمنان نابودی موجودیت ایران و صلح جهانی است!یض و چپاول نهادهای هرزه م فتخور فرهنگی و مذهبی- اهریمنی ۱۴۰۲ بودجه دلخواه دشمنان نابوید موجودیت ایران و صلح جهانی است!

سر نوشته بجای پانوشته!: ای حرامیان اهریمنی – از یانکی‌های فرنگی جنایتکار تا به ظاهر آخرالزمانی گرایان ج.ا، از شرقیان به ظاهر ضد امپرالیست تا نوکران امپرالیست غربی گرا، شما حرامیان از دزدی های آشکار از طریق تورم سازی تا تحریم، در حال ظلم و جنایت و غارت فرودستان هستید، عذاب در حال بر شما نازل خواهد شد، از راهی که فکر و گمان نکنید!، نجاست حرام خورانی که در پوشش شعارهای اسلامی تا حقوق بشری غربی مخفی شده اید، هر روز بیشتر به نجاست خوری ادامه می دهید، عذابتان نزدیک تر و شدیدتر خواهد شد، این انعکاس ظلم هایتان است که دنیا دار مکافات است.

Deram

ننگ‌نامه ۲۰۲۳ ، شکست ناقضان حقوق بشر (ج.ا، امپرالیسم غربی و شرکایشان، تروریست‌ها و…)

 

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمنانش هستند!

آنگاه که شاه لُخت- خَرامیده- ولی ناآگاه بر راه نابودی میرود، بهترین دوستانش، داناترین دشمانش هستند!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

ماه‎ها قبل، پس از رویداد مهسا، که جنگ اباطیل به شدت بالا گرفت، عده ای تحت تاثیر اهریمنان (دنبالگان و بندگان دنیاپرستی)، با سوءاستفاده اعتراضات مدنی بر حق برای آزادی‌های حقوق بشر و عدالت و دمکراسی و مبارزه فساد و تبعیض طبقاتی (کارمندان حکومتی- طبقه گلچین سه دهک فقیر حکومتی! و نادیده گرفتن سه دهک فقیر میانی)، که در کمال تاسف باندهای مافیایی مجلس و دولت تحت کنترلشان عملا سه دهک میانی فقیر از دهک‌های به ظاهر فقر یک تا سه جدا کردند)، در حالی در ایران افرادی با از کارمندان حکومتی با دهه‌ها میلیون تومان جقوق ماهیان و دارای چندین میلیارد تومانی و و چند ده میلیارد تومانی یارانه نقدی می‌گیرند و حتی از میان هما سه دهگ سوگلی که تحت عناوین تحت پوشش کمیته و بهزیستی)، اما سه دهک میانی که میلیون نفر مجرد مظلوم مظلوم بالای ۳۵ سال و حتی بالای ۴۵ سال در میانشان هست و دیگر امیدی چندانی به ازدواج ندارند، به دلایل مشکلات حقوقی عقیدتی و بی عرضگی مدعیان فقه پویای شیعه برای حل معضل مهریه!، همچنی رانت و خودتحریمی، مانند مخالف با وادرات کالاهای بادام مصرفی دست دوم کم کارکرده از خودرو و لوارم خانگی با ارز منشاء خارجی- که موجب افزایش اتلاف انرژی می‌شود با عدم جایگزینی – خارج کردن خودرهای ارزان قیمت بدون جایگزینی (خانواده پراید و…) ، عمدی کردن کاهش ارزش پول ملی- همگی یک چیز دنیال می‌کرد، پروژه نابودی موجودیت هویت و کشور و ملیت ایرانی وقتی حاکمیت در دستان اقلیتی ایدئولوژیک زده پان‌اسلامی با با حفرات قانونی و فساد باشد و پان‌های قومی تجزیه طلب نفوذ کنند.
۱.

هر چند این تبعیض نادرست است، اما قار شد سه دهک ۴۰۰ ه.ت و ۶ دهک ۳۰۰ ه.ت بعلاوه دو مبلغ قبلی یعنی ۴۵ و ۵۵ ه.ت بگیرند، یعنی:
الف- سه دهک سوگلی فقیر نظام (بعضا فقیر نیستند!) ۴۰۰+۵۵+۴۵ ه.ت بگیرند یارانه نقدی، که داری انواع امتیازت پوشش بیمه اجاتماعی و مانند بیمه درمانی و بازنشتگی و کمک هزینه متعد دیگر، رعایت حداقل دستمزد قانونی

ب- سه دهک فقیر میانی (تقریبا همگی فقیر واقعی) ۳۰۰+۵۵+۴۵ ه.ت بگیرند یارانه نقدی، عمدتا بدون پوشش تامین اجتماعی و بدون حتی رعایت حداقل دسمتزد، گاه تا کمتر از یک سوم قانون قانون کار!، مظلئمیت و جنایت مشترک مافیای دزدان نفوذی در حکومت و بخش خصوصی حرام لقمه، به طبقه تورم‌خوران متعلق هستند!

ج- سه دهک طبقه متوسط (عمدتا کارمندان حکومتی و غیر فقیر) که ه داری انواع امتیازت پوشش بیمه اجتماعی و مانند بیمه درمانی و بازنشتگی و کمک هزینه متعد دیگر، رعایت حداقل دستمزد قانونی+ رانت چک کارمندی که حکم پول نقد دارد و می‌توانندبا پشتواند رانت کارمند حکومتی، وام‌های راازنی ۴۰% و تا ۲۰% بگیرند و به همین در رعض ۵ سال به اندازه ۵۰ سال ثروت جمع می‌کنند و صاحب خانه در مناطق خوب و مستعد رشد بالاتر متوسط تورم و خودرو و مستغلات و فرار مالیاتی هستند.

یکی از دزدی‌های پرشمار حاکمیت مافیایی ج.ا کلاهبرداری و شانه خالی کردن از پرداخت دو مبلغ یارانه نقدی ۵۵ و ۴۵ ه.ت بوده است!
تبعیض سهام کذایی عدالت، فریب دوباره و چندباره، کمدی تراژی افراد میلیاردی که یارانه نقدی و سهام عدالت بعلاوه مزد طبق قانون کار و انبوه رانت و تامین اجتماعی و بیمه و بازنشتگی میگرند، در مقابل فرودستانی هیچ از از اینها برخوارد نیستند بجز چندرغاز یارانه ۳۰۰ ه.ت در حالی سالی سه میلیون و ششصد هزار تومان یارانه نقدی می‌گیرند و در همان سال بیش سه برابر با تورم خورای (عدم توریع ناعالادانه تورم) و کاهش ارزش پول ملی فقیرتر شدند!

نمونه واضحش، واحدهای اپاراتمانی و خانه‌های حاشیه شهر فقیرنشین حتی با سند موقت نمی‌دهند ، لاقال آنهایی تا پایان سال ۱۴۰۰ بنا شده اند، ارزش کمتر تورم دارند! اما برعکس خانه عیان بالاشهری چند برابر متوسط تورم رشد کردند! اینکه تورم حکومتی و مافیایی، از جیب فقر می‌دزد و به ثروت حرام لقمگان سمرایه دار می افزاید!

برای حل مشکل، پیشنهاد داده شد که امکانات نظیر امنیت و زودن از محلات مثلا در مشهد از میدان فهمیده تا ورودی قلعه ساختمان در حاشیه بزرگراه صد متری یک ناحیه است عامدا مافییا نفوذی شهرداری نمی‌گذارند تمام کوچه‌ها آسفالت شود و لاقل خانه با سند وکالتی، سند موقت بگیرند چون برخلاف قانون ساخته اند، اما خانه و آپارتمان های شبیه آن در منطقه الهیه و قاسم آباد چون در دست باند مافیا است، چند برابر متوسط تورم رشد کردندف در حالی آنها نیز چندان درست ساخته نشده و بعضا بدون آسانسور و قولن نامه ای بودند، اما مافیا آنها سنددار کرد و اکنون این آلونکهای الهیه مشهد چند برابر آلونک های پایین شهر کذایی در مشهد قیمت دارند در حالی کیفیت بعضا بدتر دارند! در منطق قاسم آباد و الاهیه و بالاشهر کذایی مشهد، هر سال آسفالت و پیاده روها سالم دوباره کنده و بازسازی می‌کنند، اما کوچه‌های خاکی حتی اطراف میدان فهمیده آسفالت نمی‌کنند! عامدا دارند مشهد به دو قسمت پایین شهر و بالاشهر تقسیم یم‌کنند مافیای حرام لقمه نفوذی در ج.ا

این همان تبعیض عمدی القای  پایین شهر و بالاشهری در ج.ا مفایی زده است! تورم سازی و کاهش ارزش پول ملی به سود حکومت و سرمایه داارن حرام لقمه!

بخاطر تبعیض عمدی پایین شهر و بالاشهری زمین و املاک، تورم برای آلونک‌های پاین شهری دو برابر طی چهار سال شد روی قیمت مستغلاتشان، در بالاشهر ده برابر شد، این اختلاف ۵ برباری توزیع تورم، موجب شد ثروتمندان برابر ثروتمندتر شوند و در عوض فقرا پنج برابر فقیرتر!

در حالی علی رغم تذکرات مکر، بالاخره مجلس و دولت و بقیه نهادهی ذی نفوذ مافیای این صد هزار تومان از جیب فقر طبقه سه دهک میاین زدند، در عین حال ده‌ها هزار میلیارد تومان به اموال دزدیه بیت المال با انوع حقه‌های نجس نهادهای دزدپرور سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های دزدی چون صمت و اقتصاد و کشاورزی و… و نهادهای دزدخانه ای مانند بنیادهای حکومتی، همگی در بدرتین شرایطی جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمن موجودیت ایران بویژه محور امپرالیسم غربی (مشخصا اتحادیه اروپا، امریکا یانکی، کانادا، چند نوچه عضو ناتو) ادقامات رذیلانه شان تکمیل کردند، بعد از برملا شدن دورغسن بودن کانال کالاهای بشردوستانه اینتکس، اوج رذالت حرام لقمگی خود محور شرارت امپرالیسم غرب نشان دادند و اما بارها گفته ایم، در ایران جهانی می‌خواهند با افکار ارهیمین از پان‌اسلامیسمی و قومی تروریستی تا تروریسم ضد بشری امپرالیسم فرنگی و شرقی و غربی مردمان مظلوم و ملت و کشورهایشان نابود کنند، یک چیزی وجود دارد که نامش خدا می‌نامند، حتی انسان‌های پاک نهاد که در ظاهر بی‌خدا هستند نیز چون در راه اخلاق و بشردوستی و عدالت و نیک‌خواهی می‌روند چه بخواهند و چه نخواهند انسان‌هایی خدایی هستند!

امروزه بیشتر نانه جمله معروف نمایان می‌شود:
دنیا دار مکافات است، بندگان اهریمن (بدی‌ها) پشت سر هم دارند ضربات واکنش کائناتی اعمال شیطانی شان می‌خورند، گفته بودیم از جاهایی تقدیر طبیعت خدایی، شما مجازات خواهد کرد که فکرش هم نمی‌کنید، این ورشکستگی‌های بانکی تازه اول ماجرا است، جنایت تحریم‌های ظالامانه مردمان کشورهای نظیر ایران و یمن و سوریه و… و جنایت و تجاوز و حمایت تروریست‌های پان اسلامی و پان قومی تجزیه طلب، انواع فتنه‌های اقتصادی و ضد فرهنگی و ضد اخلاقی شما را نیروی خدایی با قوانی شبه کارمایی و انعکاس کائائناتی جواب می‌دهد و عذاب و مجازات ظالم روی خواهد داد.

امثالهم بارها از سر نیک خواهی (و همچون نقادان خیرخواه) پیشنهادهای صلح طلبانه بسیار به طرفین بیش ۶ باطل کردیم، اما افکار و ذهن‌های بیمار گرفتار سادیسم و سادومازوخیسم این بندگان اریمن نتواست درک کند خیرخواهی امثالهم را!

فهرست برخی مصادیق شاهان لخت:

۱- محور غرب (اتحادیه اروپا و انگلوساکسونی و معدوی بدبخت نوچه اش تحت تاثیر پسمانده‌های رذالت امپرالیسم)، ننگ بر برخی کشورهای شرق اسیا و جنوب آسیا و سواحل افریقایی، که با خیانت تمدن تاریخی و منافع ملی شان در خدمت امپرالیسم غربی رو به افول هستند! ننگ بر این همه کم‌عقلی و بی‌غیرتی امثال هند و ترکیه و ژاپن و کره جنوبی و آ س آن، که نوچه امپرلیسم غربی در حال نابوید هستند و در جنایات اقتصادی و تروریستی امپرالیسم غربی با ابزارهای تحریم همچون سوئیفت و FATF و بانک جهانی و صندق بین االملی پول و نهادهای دورغین کنترل اشاعه هسته مثل آژانش، در حال خوش خدمتی به اهریمن خواهان جهان تک قطبی و یک‌جانبه گرایی هستند!

 

در میان ننگین‌ترین را بیاد برای هند گفت! ننگ بر حاکمان هند،  که کشور بزرگ و تاریخی هند چننی سطحش پایین آوردند که در حد نوچه امپرالیسم و محور شررات غربی باشد! بی‌غیرتی حاکمان غرب‌گرای هندی‌، امروزه ضمن آنکه هند به افول اقتصادی و تمدنی خواهد کشان فرصت نجات ازشان خواهد گرفت، با خیانت به دوست قدیمی اش یعنی ایران، پایان تلخی برای ملت هند رقم خواهد زد!

۲- تندورهای پان‌ اسلامی در ایران و کشورهای منطقه

۳- تندورهای جاهل و لاشعور پان قومی و پان عقیدتی (فرقه‌گرای مذهبی)

۴- اقلیت حرام لقمگان مافیایی کاسبان تحریم از محترکان و گرا‌فروشان و متقلبان در کیفیت و کمیت کالاها و تا مفسدان سیستم آموزشی تا نهادهای نظارتی و قضایی

این محور شاهان لخت، می‌خواهند باز فتنه کنند و آشتی‌کنان ایران و کشورهای منطقه پیرامون ایران را ناکام کنند از موفقیت!

کشورهای منطقه مانند کشورهای جنوبی خلیج فارس و عراق و سوریه و یمن و اردن و لبنان و مصر و سودان و… بدانند این فرصت بزرگی است برای نجات کشورهایشان از فتنه امپرلیسم اهریمنی، نگذارید این شورع صلح ناکام کنند، قطعا بایست به سرعت تبادلات اقتصادی و تسهیلات بانکی و ارزی برقرار شود و تحریم ظالمانه محور شرارت امپرالیسم غربی بکشنند و صلح میان کشورهای منطقه با ایران برقرار شود.

بدون هیچ پیش شرطی و مانع تراشی، تسهیلات بانکی و قاتصای به سرعت برقرا کنید و حتی منظر بازگشایی سفارتخانه نشوید، قطعا باید سفارتخانه بازگشایی شود، باید کشورهای نظیر مصر با ایران رابطه عادی دیپلماتیک و بازگشایی سفارتخانه داشته بانشد و به سرعت، حتی زودتر یک ماه دیگر

با این وجود، امثالهم دعا می‌کنم، دولت‌های محور شرارت امپرالیسم غربی، از افراطیان اسرائیلی تا امریکایی، بالاخره نور خدایی بر دل‌های اهرمنی‌شان بتابد و از دام اهریمن نجات یابند، وگرنه این انعکاس مجازات دار مکافاتی، نتیجه ظلم‌هایشان از راه‌های فکرشان نمی‌کنید به خودشان بر‌می‌گرداند. اگر بر ظلم و جنایت‌های ضد حقوق بشری و تحریم و آزار مردم فقیر کشورهای نظیر ایران و.. دامه دهند بزودی دچار عذاب‌های عظیم‌تری خواهند شد.

 


فقط از باب امیدبخشی و بشردوستی، آرزو می‌کنم قبل از اینکه بیشتر فرصت‌سوزی شود حاکمیت ج.ا حقیقتا به خودش بیاد و قبل از اینکه تمام فرصت‌هایش بسوزد، مبارزه با ظلم و فساد اقتصادی حکومتی‌ها، راه مصالحه با مردم داخل برای عدالت و حقوق بشر و دمکراسی پیش بگیرد.


درباره مسئولیت انتقادی (۲)، موارد حقوق بشر در قانون اساسی ج.ا و مسئله نقض توسط حاکمیت ج.ا، و نکات درباره مسئولیت انتقادی و حقایق و واقعیت داخلی ایران

در موارد بالا، یکی نگرانی‌ها و نکات بود که انگیزه برای ساختن این اکانت تحت نام “به مردم” بود، در همان مطلب نخشت اشاره به همین مسائل کردم و خطرهای بزرگی سیاه چاله جمعیتی و تغییر سریع بافت عقیدتی و اجتماعی و هویتی ایران بزودی و به احتمال قریب به یقین گرفتاش خواهد شد!

به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 


مسئولیت انتقادی؟!، مسئله ازدواج و فرزندآوری (سیاه چاله جمعیتی)، بعنوان یکی از بدیهات حقوق بشری، پرسش بزرگ استراتژیک از معاندان اسلام و تشیع و متعصبان اسلام‌گرا…

دروغی به نام حرام‌زادگی! قضیه اول مسئله خطر سیاه چاله جمعیتی (کاهش ازدواج و جمعیت و تغییر بافت جمعیتی به زیان هویت ایرانی) مسئله حقوقی است و قضیه اقتصادی مسئله چهارم و حتی بعدتر است!

از نظر امثالهم، مسئله حقوقی ازدواج مهم‌ترین و اولین مسئله است، بعد مسائل و انحطاط اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مانند دنیاپرستی (چشم و هم چشمی، استکبار و تفاخر و اشرافیت زدگی و ریاکاری و…) است و اخر سر مسئله اقتصادی، تا زمانی این مسائل حقوقی و بعدا اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی حل نشود، با وام دادن ان هم از جیب فرودستان با کسری بودجه و تبعیض و… قبل حل شدن نیست.


 

راه نجات ایران و ایرانیان، ایرانی بودن است، مبنای حکمرانی، مردمی بودن و بر پایه منافع ملی، دمکراسی و حقوق بشر و عدالت، بی‌طرفی در منازعات خارجی، رابطه متوازن با غرب و شرق و… در جهان

درباره کشور چین، واقعا ابراز تاسف دارد، حکومت چین اشتباه استراتژیک کرد در بی احترامی به تمامیت ارزی ایران و بدتر برای منافع کوتاه مدت، به کشورهای متحد و حتی مزدور امرالیسم اروپای و یانکی و غربی اعلام سرمایه گذاری کرد، در حالی که کشورهای مستقل از امپرالیسم اروپا و یانکی می‌توانند تمام نیازهای صداراتی و وارداتی چین پوشش بدهند و از جمله سوخت فسیلی گاز و نفت، فقط سه کشور روسیه و ایران و ونزوئیلا می‌توانند تمام نفت و گاز و همه مواد اولیه معدنی و کشاورزی چین تامین کنند، عملا با تخفیف بالا! کار چین یک اشتباه استراتژیک بود و آثار این خیانت را خواهد دید، اولین زیانی که چین خواهد دیدف بیش از پیش وابسته امپرالیسم غربی خواهد شد و بیشتر وبیشتر استقلالش از دست خواهد داد، در نهایت دار مکافات دنایی، خودش چین خائن مجازات می‌کند، بزودی و در آینده نزدیک چین به سرنوشت کشورهای قربانی امپرالیسم غربی دچار می‌شود، از جله بزودی تجزیه و دچار چنگ داخلی خواهد شد.

توحش هسته ای توسط غربیان (امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و..)، رذل‌های غربی و مزدورانشان شده اند مدعی قانون و حقوق بشر!


برای آگاهی و روشن بینی بیشتر از مطالب نگارنده دیگران، حتما مطالب قبلی مطالعه فرمایید.

اسراییل دارای صدها سلاح هسته ای چون عضو “ان پی تی” نیست، امکان بازرسی از آن وجود ندارد. ایران فاقد سلاح هسته ای و عضو “ان پی تی” تحت شدیدترین بازرسی ها، به همین دلیل تحت شدیدترین تحریم های تاریخ هم هست. یک بام و دو هوایی جهانی.

گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: این سوال مهمی است که من وقتی به ایران یا خاورمیانه می‌آیم از من می‌شود. آژانس بازرسی‌ها را براساس توافقاتی که با کشورها دارد انجام می‌دهد و درباره موضوع ایران نیز همینطور چون ایران عضو NPT است. از جامعه ایران می‌خواهم درک کند که ما بر اساس این توافقات بازرسی‌ها انجام می‌دهم. من نمی‌توانم بر اساس تمایل شخصی یا دلخواه خودم از جایی بازررسی کنم. درباره اسرائیل و برخی از دیگر کشورهایی که عضو NPT نیستند این امر صدق نمی‌کند. در پایان باید بگویم که همه کشورها در جهان عضو NPT بشوند

https://www.instagram.com/akbarganji60


 

اولویت اول چیست؟، مردم و ج.ا برای حفظ ایران باید چه کاری بکند؟

در مطلب قبلی یک سری پیشنهادها داده شد

منتهی ابتداء باید در داخل، حاکمیت ج.ا به سرعت مصالحه با مردم داخل اجرا کند، بخش اجرای شریعت اجبرای مربوط به حق الهی جات کنار بگذارد. حماقت‌های گشت ارشادی و ستاد امر به معروفی و این آخوندیسم کنار بگذارد، تا بر تکیه حمایت داخلی از منافع ملی حفاظت کند.

عقلانیت غرب؟!، ایران حمایت عملی کنید با پایان دادن به تحریم‌ها و احیای برجام و ای غرب (امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل)، فریب تندروهای کینه‌توز جنگ‌طلب نخورید!

ای سیاست‌مداران کارکشته غربی، به عقلانیتان رجوع کنید. از هر حیث اکنون بهترین زمان بهره بردن از تمام سیاست‌های گذشت است، ج.ا ایران آماده انعطاف است، فرصت طلایی مصالحه با مردم ایران و حکومت ج.ا از دست ندهید.

فریب کینه جویان تندوری اسرائیل نخوردی، تندورهای اسرائیل بزودی توسط اسرائیل به زیر کشیده می‌شوند. تندورهای اسرائیلی اگر بدان‌ها میدان بدهید جنگی ویران‌گر در منطقه راه انداخته و شعله ویران‌گرانش ممکن است جبران جبران ناپذیری به امنیت و موجودیت اسرائیل و کشورهای عربی و حتی اروپا و امریکا بزند، شرط عقلانیت این است که، گره ای با دست باز می‌شود نباید سعی کرد با دندان باز کنید.

از تغییر واحد پول ملی تا مصالحه داخلی و خارجی، گذار مسالمت‌‌آمیز، تغییرات نمادین بُرد-بُرد برای حاکمان فعلی و مخالفان ج.ا بدون هزینه غیر قابل جبران…

مدت‌هاست بحث تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر مطرح شده، این حدف چهار صفر و تغیییر نمادین نام و نشانگان‌ها از ایدئولوژیک دگم اندیش به ملی، می‌توان سیگنال بزرگتر به جامه داخی و جهانی باشد برای تغییر حاکمیت ایدولوژیک آخرالزمانی مخرب به به ملی‌گرایی، توامان با احترام به سلام تشیع و سایر ادیان و دیگر عقاید، برساختن حکمرانی مردمی حول یک قانون اساسی دمکراتیک و سکولار یعنی جدای دین از سیاست بدون بی‌احترامی به عقاید دین دیگران، پیروان اسلام و تشیع احترامشان حفظ می‌شود، اغللب حاکمان فعلی همچنان حق نقش در چارچوب تحزب دارند، بخش ملی اپوزیسیون هم با عفو عمومی به کشور باز گشته و همه اختلافات از طریق برگزاری دمکراسی انتخاباتی تحزب حل می‌شود.

کشور تمامیت ارضی و یک‌پارچگی اش حفظ، حقوق اقلیت‌ها محفوظ، بدیهیات حقوق بشری مانند حق آزادی سبک زندگی و پوشش تا ازواج آزاد به رسمیت شناخته می‌شود.


ایران تحت عنوان کشور ایران، بدون پیشوند یا پسوند، دارای حکمرانی مردمی دمکراسی بوده و نشان‌های ملی از جمله شیرو خورشید بازگشته به پرچم، با تمام دنیا بر اساس دوستی و تعامل سازنده و هم افزایی اقتصادی و رفع تبعیض و دادن فرصت‌ها برابر زندگی، مبارزه با فاسد و انواع انحصارات و تبعیضات و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد رقباتی تحت کنترل و حمایت حاکمیت، جلوی کسری بودجه و دزدی از راه تورم از جیب فرودستان پایان میابد.

پیشنهاد تبدیل نام واحد پول ملی از ریال به “دِرَم” معادل یم “درم” برابر با ده هزار ریال (هزار تومان) است، هر ده هزارم “درم” معادل یک ریال و هر یک هزارم معادل یک تومان” که می‌تواند بعنوان سکه ضرب شود.

Deram

 

ادامه مسئله هسته ای و مانع احیای برجام و صلح در منطقه و جهان، تندورهای غربی (اتحادیه اروپا، امریکا، اسرائیل، برخی کشورهای تجزیه‌طلب ضد ایرانی و یاغی موسوم به پان‌عربی) هستند

راه حل رفع نگرانی یا سوءتفاهم از جمله تمام اخبار شبیه زیر چند نکته است

۱- برگشت ناقضان برجام به احیای برجام (غرب یعنی اتحادیه اروپا، امریکا) و کنار گذاشتن کارشکنی امثال تندورهای اسرائیل و لابی تندورهای اسرائیلی و امریکا در غرب است

۲- آژانس بین اللملی اتمی به سایسی کاری و تحت نفوذ بودن غرب بیاید بیرون. آزانس ین المللی باید بی‌طرف باشد و نباید عامل امثال تندورهای غربی و اسرائیل باشد

۳- کشورهای موسوم به عربی که به ظاهر با حکومت ج.ا متخاصم هستند و اما در حقیقت با موجودیت کشور و مردم ایران در دشمنی هستند، با دشمنی با کشور و مردم ایران پایان دهند.

قطعا با ملاحظه این سه مورد بالا، شرایط صلح در منطقه و جهان میابد.


————————————–

زمینه‌سازهای پیدایش هویت شبه آیینی ایرانوگرایی؟!

 

موضوع این است این بهانه‌تراشی و عدم بستن مسئله پادمانی و احیای برجام، در حالی اکنون بلوک غرب احساس قدرت می‌کند(؟!) و حکومت ج.ا طی سال‌های اخیر مکرر خواهان پایان دادن به اتهامات پادمانی و بستن این قضیه و احیای برجام است، کارشکنی عجیبی در بلوک غرب است! این خیلی عجیب است احیای برجام قضیه غنی‌سازی و سوءتفاهم برطرف می‌کند از راه مسالمت‌آمیز، اما در امریکا و لابی نفوذ تندروهای اسرائیل اصرار دارند به ادامه مسئله‌سازی و تهدید به حمله نظامی! در حالی اساسا نیازی به این کار نیست! این از چه روی است؟ حماقت یا رذالت آنها؟!

استانداردها و رفتارهای دوگانه، حماقت یا رذالت؟ در نهایت به زیان عاملان است

 

اکنون این فرصت هست بلوک غرب راه معقول و بشردوستانه و صلح در مورد قضیه هسته ای بگیرد، این قضیه به مسائل دیگر گره نزند و بجای تهدیدهای بیهوده، قضیه فیصله دهد. خودشان می‌دانند هرگونه حمله نظامی به ایران، با واکنش سخت و کوبنده نیروهای دفاعی ایران روبرو خواهد شد، شاید از حمله نتیجه ای نیگرند و این دانش با حمله گرفته نمی‌شود از ایران، و اما حق مقابله مثل و دفاع مشروع ایران، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای مهاجمان داشته باشد، قسمت کمدی تراژیک این قضیه این است، مثلا در آینده مردم تاریخ این کمدی تراژدی بخوانند و تعجب کنند مردم غرب که چرا نیاکان آنها این قدر احمق یا دچار نفوذ تندروها رذل ضد صلح و حقوق بشری بودند، که گره ای با دست می‌شد باز کرد سعی کردند با دندان باز کنند!

راه حل مناقشات ایران و دوستان واقعی و دشمنان مصنوعی، صلح واقعی، یک بده و بستان بر اساس حداقل حواسته‌ها است، در روند و ادامه پایدار صلح، طرف‌ها در یک هم‌افزایی مشارکت، در بلند مدت حتی به منافع بیشتر می‎رسند

 


اگر امروز فرصت احیای برجام صلح را غربیان از بین ببرند، در آینده نزدیک پیش مردم رای دهنده خود مورد مضحکه و انتقاد خواهید گرفت که فریب تبلیغات اپوزیسیون قلابی خارج نشنی و بعضا تروریست و تجزیه طلب متوهم و مشتی مافیایی اقلیت داخل خوردید که منافعشان در گرانی دلار و کمبود است، یعنی خاک بر سر آن سیاستمدار غربی که نفهمد امثالهم چه می‌گویم!

نکاتی بیشتر درباره اهمیت بازدارندگی داخلی، چرا عبرت نمی‌گیرند از سرنوشت شوروی؟!

 

اشتباهات تبلیغاتی استراتژیک ج.ا در سخنان اتهام برانگیزی تروریستی از سوی اشخاص حقوقی ج.ا! سردار حاجی‌زاده: ما دنبال این هستیم که ترامپ و پمپئو را بکشیم! (متاسفم برای نظام ج.ا از این همه حماقت)

عامل نجات روسیه و چین و حتی جهان از نابودی صلح جهانی، حمایت امنیتی و اقتصادی از موجودیت ایران است

احیای برجام بهترین گزینه، اگر غرب و بقیه از نظام ج.ا (بستن دستان اهرمنی تندرهای داخلی ج.ا) همکاری و تعامل برای صلح و عدم مداخله در امور نامربوط و نامطلوب می‌خواهند.

راه‎های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران

رگه‌هایی از امید(قاهر پهپاد میشود) تا بررسی پیشنهاد غنی‌سازی ۹۰% یا اجاره زیردریایی اتمی؟!

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

نکاتی درباره اسلحه قاره پیما، بدون بازدارندگی داخلی، بازدارندگی خارجی بیفایده است، ویرایش ۲

پانوشت از اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

مصالحه و صلح، یک نیکوکاری بُرد-بُرد است…

از فشار حداکثری تا آرزوهای حداقلی

با یک دُرود به جناب رنانی، مقاله اش را مطالعه فرمایید

کلید قفل‌های نظام ج.ا داده شده، یا نظام ج.ا قفل‌هایش باز می‌کند یا فرومی‌پاشد

وقتی وکیل مردم، وکیل دیگران است، لابی‌گری جایش را می‌گیرد!، وقتی مردم (ملت) در خانه ملت (پارلمان/مجلس) لابی ندارد چه می‌شود؟!

نقش نام و نمادها در رفع سوءتفاهم بین ایران و متقابلینش؟

ایران ۱۵۰ میلیون نفری هرگز نشاید(؟!) سیاه چاله نابودی جمعیتی ملیت ایرانی، حاصل کار نظام ج.ا و معاندان شیعه اصیل اصلاح‌گر عقل‌گرا (شیعه سکولاریزه هم‌زیست با هویت ایرانی)!

پیش‌نویس مانیفست گذار به حکمرانی ملی و مردمی ایران، بعنوان آخرین فرصت پیشهاد هم‌زمان به نظام ج.ا و مردم عادی، برای حفظ کشور و ملت ایران بعنوان کهن‌ترین در تاریخ بشریت

آیا مخالفان ج.ا نیز گرفتار بیماری “وارونه کُنشی” شده اند مانند تندروهای ج.ا؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران

ایران می‌تواند ناجی جهان باشد!، چرا شانس نجات ایران از نابودی بیشتر امثال روسیه و چین و غرب و…است؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟!

 

هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

بازنشر:بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش دوم)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان…

بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (ویرایش ۲)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان….(بخش اول)

حماقت باهوش‌های غربی! چند نکته در توهم تاکتیک تحریم‌گری غربیان

دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!

فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن.

آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…

بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!

فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند

 

 1. روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟
 2. درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!
 3. هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

https://www.tribunezamaneh.com/archives/330140

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/331075

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/337229

 

 

 

 1. دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!
 2. فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!
 3. ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر(۷): سپاه پاسداران ملی کشور ایران ذیل ارتش ملی ایران، انقلاب تدریجی بُردبُرد همه طرفین!، مصالحه بخش اصلی از مبارزه برای نجات ایران و جهان و حکمرانی مردمی است(ویرایش ۲)
 4. ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن
 5. به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!
 6. آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…
 7. بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!
 8. رابطه کورعقلی و بدعملی رئوس ج.ا ایدئولوژیک‌زده با واقعیت‌های ژئواکونومی و ژئوپلتیکی منطقه ای و جهانی!

 9. روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

 10. پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

 11. مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bemardom

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)