پانوشت از اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود

پ.ن: نکته، مثال بالا نوعی غلو بود که نشان دهیم درباره خودروسازی مافیایی و فاسد و ناکارآمد که چهل سال است به اسم حمایت از تولید داخلی و صنعت و علم، دارند به مال و … ادامه خواندن پانوشت از اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود