کیفک انت – فیروز

تذکر اخر مره شفتک سنتها؟ تذکر وقتها اخر کلمه قلتها؟ و ما عدت شفتک..وهلأ شفتک کیفک انت؟..ملا انت تذکر اخر سهره سهرتا عندنا؟ تذکر؟ کان فی واحده مضایق منها هایدی امی..بتعتل همی منک انت..ملا انت […]

خدایی ولایت فقیه مطرح است! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(51) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم ( 8) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad
انتصاب تا تنفیذ آیت الله اعدام ابراهیم رئیسی
اعتصاب هفت تپه + بسیج عدالتخواه
مطالب قدیمی‌تر