روحیۀ جمهوری خواهی

این اواخر صحبت از جمهوری خواهی رواج گرفته. نه فقط به دلیل مخالفت با رضا پهلوی، بل به این دلیل که اول بار است که جمهوری به طور جدی آلترناتیو شده. در هر جای تاریخ […]

زنانی با زندگی‌های شکسته

  تابستان ۹۱، ضمن همکاری با یک مؤسسه‌ی غیردولتی که به زنان آسیب‌دیده‌ی اجتماعی در تهران خدمات درمانی و بهداشتی می‌داد، مجموعه عکسی از این زنان تهیه کردم – زنان کارتن‌خواب، کارگران جنسی، زنان معتاد […]

چهل سال بعد از ناکامی در برآورده شدن خواستها و آرزوهای مردم، و مردمی که همچنان در پی تحقق آرزوهایشان هستند

  چهل سال پیش در سال ۵۷ با خیزش محرومان، حاشیه نشینان، کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان و برابری طلبان، یکی از مستبدترین حکومت های قرن بیستم سرنگون شد. حکومتی که برای اکثریت مردم کارگر […]

مطالب قدیمی‌تر