به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید

پَنِل نظرسنجی “زمانه” می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما دیدگا‌ه‌های مختلف‌تان را در مورد مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد. ■ مردم معقتدند که … □ از کجا می‌گوییم که مردم چنین […]

دُزدانِ بیداد

” دادگستریِ ” دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، دستِ  گوسفند-دزدی را در  خراسان  قطع می کند و دزدی هایِ هزاران میلیاردیِ رهبران و مسئولینِ حکومت را حرکت  در مسیرِ ارزش هایِ  نظام  می داند. همچنین، این ” […]

مطالب قدیمی‌تر