بایگانی

ناپدیدشده گان خیزش آبان را دریابیم

“دستاشو مشت کرده” – هیچکس

قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷

نان، کار، آزادی؛ اداره‌ی شورایی

رسالت جنبش دانشجویی

تحلیل طبقاتی و جمعیت شناختی از خیزش آبان ۹۸ و نتایج حاصل از آن برای استراتژی راه انقلاب کمونیستی در ایران

شعری از خالد بایزیدی (دلیر) به نیکیتا اسفندانی

روایت من (روایت یک شاهد عینی از کشتار مردم معترض )

محکومیت صبا کردافشاری به ۹ سال زندن در دادگاه تجدیدنظر

گرافیتی در سایۀ اینترانت: صداخفه‌کن کشتار

یادداشت روزچهارم: فرمان سرکوب و تشدیدمقاومت! نبردی که حول قلمروزدائی و قلمرزائی توسط قیام و جنبش جوانان در جریان است!

از مبارزات مردم عراق علیه، فقر، بیکاری و فساد و همچنین علیه دخالت نظامی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنیم!

در باب رخدادهای بازی تراکتور و استقلال

گفتگوی آقای بنی صدر و علی صدارت -۴-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی

گفتگوی آقای بنی صدر و علی صدارت -۲-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی

اعتراضات عراق + لبنان + دی ماه 96

ما و مشق دی‌ماه در عراق و لبنان

خورشید گمان مبر که تاریک شده ست

ای شاعرتر از شعر‌های خود ما اسماعیل

نگاهی به فیلم آشغال‌های دوست داشتنی

تاملات فلسفی پیرامون خدمت سربازی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۳-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی

امروز تولد ۳۰ سالگی توست و صدوهفتادویکمین روز از بازداشت‌ات – یادداشت همسر ندا ناجی به مناسبت روز تولد ندا

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -۱-بررسی و نقد نظریه سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولژی

رانت آموزشی تحت حکومت

مجازات برای کشتی گیران ایرانی در مسابقات گرجستان

کارزار خیابان: حمایت از برون‌آیی اقلیتهای جنسی

دعوت نامه

تداوم بازداشت لیلا لطفی

تداوم مبارزات کارگران هفت تپه علیه توطئه اخراج

Song for Haft Tapeh Workers – ترانه ای برای کارگران هفت تپه