بایگانی

بانکداری جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی فجایع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ایران.

در مجموعه کلاس‌های «اقتصاد در جهان امروز» آکادمیکس چه خواهیم آموخت؟

همنشین بهار: صدای استیون هاوکینگ در فضا

احترام به متفاوت بودن؛ شناخت و مقایسه میان Geek و Nerd

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(1)

دِگرش بَد در ماهیت و کارکرد پول (تبدیل شدن پول واقعی به کاذب)

گسترش حاشیه نشینی، شاخص افزایش جمعیت تهیدستان شهری

کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش

خبر مهم برای ترنس‌ها: نسخه یازدهم ICD در راه است

مبارزه‌ی طبقاتی و نقد علمی در کاپیتال

ارزش بدون بت‌وارگی!

دیالکتیک نوآوری

بزرگداشتِ نامِ مارکس در مارشِ صبحگاهیِ حقیقت

همنشین بهار: Nuclear waste – دفن زباله‌های اتمی روسیه در ایران صحت ندارد

افسون پنهان سِرافا

Bird Brain

عقب ماندگی اقتصادی کردستان و اعتصاب کسبه و بازاریان

آیا ختنهٔ اطفال درست و اخلاقی است؟

ارزش، سوسیالیسم و پیش‌داوری

متاکاپیتال؛ کاشف آخرین تناقضات سرمایه داری

افسردگی جنسیتی‌شده

قلبِ نامرئیِ حجاب

سرنوشت تاجر ونیزی در حکومت انسانی

از آگاهی کاذب تا انتزاع مادیت‌یافته

احمد امیراحمدی اھل نقدە و عضو حزب دمکرات کردستان در سوران از توابع استان اربیل از سوی تیم ترور سپاه قدس ترور شد و جان خود را از دست داد

به یاد موشه پوستون

هفت سین ابتکاری «کارگری»!

به حاشیه راندن افراد کوییر در علوم و مهندسی

انتشار سایت جدید «نقد»

وبسایت زانزو - کارگاه خبر ژوپی‌آ

وب‌سایت زانزو، بدن من در کلمه‌ها و تصاویر