بایگانی

مافیای دانش و دانشگاه: نگاهی به رابطه علم و قدرت در کشورهای توسعه یافته و در ایران

روش‌شناسی کاربردی بی نهایت‌گرایی – بحران زیست محیطی در پسماند در قزوین (قسمت سوم) – دکتر کورش …

در هفته‌ جهانی آگاهی از اتیسم؛ خواست ما پذیرش است

اندکی در خصوص ختنه‌ی پسران

ختنه‌ی پسران؛ خوب یا بد؟

اندکی از تاریخچه‌ی ختنه‌ی مردان

خاستگاهِ فضا و زمان 

کلیترسی، شورشی علیه خوانش مردانه از بدن زن

ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی

the Lacanian Real – امر واقع لکانی

نامه افشاگرانه – خواهشمند است لطفا”به شخصیتهای نام برده شده در این نامه اطلاع دهید

راز الفباها و آوانگاریهای جهانی ( تاریخچه و منطق راستین اختراع الفبا)

تجارت واکسن کووید-۱۹

موفقیت کوبا در مبارزه با ویروس کرونا

آمار چند متغیری در تحقیقات علوم رفتاری

مفهومِ اندازه‌گیری در نظریه کوانتوم

نامه انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران به مجلس درباره غربالگری

خودکفایی از فایزر چگونه ممکن می‌شود؟ اقتصاد التقاطی رویاروی اقتصاد مقاومتی

واکسیناسیون رایگان، استاندارد، فوری و همگانی حق مردم است

نگاه روانکاو: نگاه روانشناختانه به عرفان

در روان پژوهی: روان ما و درد

در روان پژوهی: روان ما و حسادت

در روان پژوهی: آینده علوم انسانی

نگاه روانکاو: کار تازه یا نوآوری

نگاه روانکاو: شروع جنگ

در روان پژوهی: رابطه بین عرفان و روان ۱

در روان پژوهی: رابطه بین عرفان و روان

در روان پژوهی: تعریف روانکار

دانش در طی سال ۲۰۲۰

در روان پژوهی: تاثیر شناخت روان در جامعه