بایگانی

همنوایی»؛ شرط بهره‌مندی از حق تحصیل در جمهوری اسلامی

سبد معیشتی هشت میلیونی خانواده های کارگری

تبعیض علیه بهائیان، ضربه‌ای به پیکر ایران

متحجرین مترقی!

اسماعیل بخشی از من است

اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۳۹۹-۱۳۹۸)

اعتراضات وسیع، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی می کند

اعلام جنگ “حزب کارگزاران” علیه کارگران آگاه و پیشرو کشور

اعلام وحشت حزب کارگزاران سازندگی از “صدای پای سوسیالیسم در ایران”

کشتار و جنایت امام حسین در ایران

کوانتوم و معرفت‌شناسی

به رغم تشدید فشار دشمن مبارزه بی وقفه ادامه دارد

زنگ خطری برای صنعت روان‌درمانی کشور

رابطه بین رساله دکترای من در خارج از کشور و جهنم شدن دنیای من در ج.ا.ایران!

اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس

چه چیزی در برابر «امید»؟

دانشگاه پولی: نئولیبرالیسم، دانشگاه و سیاست‌زدایی

لکنت زبان چیست و چگونه قابل تشخیص است؟

«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

نقد منفی، نقد مثبت

دختر جبر: زندگی مریم میرزاخانی ریاضی‌دان ایرانی

حکومت قرون وسطایی؛ به نام اسلام عزیز و مظلوم به کام چپاولگران

اگر بعنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شوم…

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه

نقد زندگی روزمره – هنری لوفور

آهنگ “هیهات” (چنینی و چنانی) – سرودی عاشقانه در همبستگی با کارگران مبارز هفت تپه, فولاد اهواز, معلمین, کامیون رانان,….