تریبون روانشناختی

مجموعه آنچه را از دیر زمان، در حوزه روان می شناسیم، روانشناختی بنامیم. نخستین متن به یونان باستان باز می گردد، مقاله مالیخولیای ارسطو. می توان این مجموعه از شناخت آدمی را به سه دامنه: بالینی، پژوهشی و کاربردی تقسیم کرد که هر سه بر هم تاثیر هر روزه دارند. از طرفی به عنوان رشته های شناخته شده می توان از روانپزشکی، روانشناسی، روانکاوی و رواندرمانی نام برد که هر کدام از این ابررشته ها خود زیر رشته هایی دارند که امروزه تقریبا به نوعی تعریف دامنه های آنها ازهمگونگی برخوردارند. تلاش می کنیم دراینجا آنچه که می تواند در سه دامنه مربوط به هر چهار رشته مفید باشد، تقدیم گردد. از دریافت مطالب، مقالات، نقد کتاب و فیلم، سخنرانی, اخبار همایش ها و انتشار و ترجمه کتب و اخبار دانشگاهی در زمینه های فوق استقبال خواهیم کرد.

برای تماس با تریبون روانشناختی از ایمیل ravan@radiozamaneh.com استفاده نمایید.

 

در روان پژوهی: خواهش و تمنا

نگاه روانکاو: تحریمها

در روان پژوهی: نقش زبان و سخن

نگاه روانکاو: عشق، مهر و محبت

نگاه روانکاو: نامه تند یزدی خطاب به شبیری زنجانی بخاطر دیدار با خاتمی

در روان پژوهی: فضای نگهداری از آسیب دیدگان روانی

در روان پژوهی: روانشناختی اجتماعی

نگاه روانکاو: گفتمان مدیران سیاسی

نگاه روانکاو: مراسم عزاداری

در روان پژوهی: هویت فردی

نگاه روانکاو: دروغ سیاسی

در روان پژوهی: ترجمه در کار روان پژوهی

نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۲

نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۱

در روان پژوهی: زبان

نگاه روانکاو به حقوق بشر

در روان پژوهی: رابطه روانکاوی و فرهنگ

در روان پژوهی: رابطه عشق در روانکاوی

نگاه روانکاو به دوست و دشمن

نگاه روانکاو: مدیریت پذیری

در روان پژوهی: اعتقاد و ایمان روانکاو

نگاه روانکاو: سنت

در روان پژوهی: نقش خواب در نظریه های روانکاوی

نگاه روانکاو به تاریخ

در روان پژوهی: رابطه بین روان پژوهی با ماورالطبیعه

نگاه روانکاو: خواندن شعر

در روان پژوهی: چگونگی کار روانکاو

نگاه روانکاو: نام پدر

نگاه روانکاو: خلق, مردم و توده

در روان پژوهی: آسیب های روانی