تریبون روانشناختی

مجموعه آنچه را از دیر زمان، در حوزه روان می شناسیم، روانشناختی بنامیم. نخستین متن به یونان باستان باز می گردد، مقاله مالیخولیای ارسطو. می توان این مجموعه از شناخت آدمی را به سه دامنه: بالینی، پژوهشی و کاربردی تقسیم کرد که هر سه بر هم تاثیر هر روزه دارند. از طرفی به عنوان رشته های شناخته شده می توان از روانپزشکی، روانشناسی، روانکاوی و رواندرمانی نام برد که هر کدام از این ابررشته ها خود زیر رشته هایی دارند که امروزه تقریبا به نوعی تعریف دامنه های آنها ازهمگونگی برخوردارند. تلاش می کنیم دراینجا آنچه که می تواند در سه دامنه مربوط به هر چهار رشته مفید باشد، تقدیم گردد. از دریافت مطالب، مقالات، نقد کتاب و فیلم، سخنرانی, اخبار همایش ها و انتشار و ترجمه کتب و اخبار دانشگاهی در زمینه های فوق استقبال خواهیم کرد.

برای تماس با تریبون روانشناختی از ایمیل ravan@radiozamaneh.com استفاده نمایید.

 

نگاه روانکاو به حقوق بشر : با دکتر حسن مکارمی

نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۱: و با دکتر حسن مکارمی

زبان در روان پژوهی: با دکتر حسن مکارمی

نگاه روانکاو به وضعیت امروز جامعه ایران ۲ : با دکتر حسن مکارمی

غربت­ نشینی و ستیزِ ارزش­ ها

رهیافت­های سیاسی و نقش آن بر نهاد خانواده

ترجمه در کار روان پژوهی : با دکتر حسن مکارمی

نگاه روانکاو: دروغ سیاسی : با دکتر حسن مکارمی:

زیگموند فروید: در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی

خلق, مردم و توده : نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی

چگونگی کار روانکاو : با دکتر حسن مکارمی

نام پدر: نگاه روانکاو با : دکتر حسن مکارمی

رابطه بین روان پژوهی با ماورالطبیعه : با دکتر حسن مکارمی

تأثیر کودک بر جامعه و روند اجتماعی شدن او

اجتماعی شدن زبان : ۱پدیدارهای فراساخته اجتماعی

خودشیفتگی بخش دوم (خودشیفتگان در پهنه قدرت و پدیدار قوم مداری)

خواندن شعر : نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی

نقش خواب در نظریه های روانکاوی : با دکتر حسن مکارمی

نگاه روانکاو به تاریخ : با دکتر حسن مکارمی

اعتقاد و ایمان روانکاو : با دکتر حسن مکارمی

سنت: نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی

بی طرفی روانکاو

نگاه روانکاو: مدیریت پذیری

آسیب های روانی در روان پژوهی

حافظ از نگاه یک روانکاو‌‌

دیگری, (منی) است در موقعیت دیگر, متن سخنرانی در پارلمان اروپا

حوزه های شناخت روان

حوزه های روانپژوهی

نگاهی به شعر

نگاه ساختاری