بایگانی

امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورت تدارکِ یک کارزار عمومی | امین حصوری

صدارت – آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، وژدان احساسی-روانی

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

درنگی بر مرگ صادق و فرهنگ هدایت

از حق شورش وآزادی زندانیان دفاع کنیم !

همبستگیِ آسیب‌دیدگان آنگاه که با شکنندگیِ خود رویاروی می‌شویم

راهنمایی‌هایی برای مراقبت از کودکان در زمان شیوع ویروس کرونا

چند یادداشت و گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور: نحوه رفتار کشورهای مختلف با بحران کرونا و ویژگی‌های مو …

گزارش نقض حقوق بشر در ایران در هفته‌ای که گذشت

حقوق اقلیت‌ها شاخصی برای سنجش دموکراسی

صدارت : قرنطینه‌های فردی و جمعی، تنها راه پیش‌گیر از مردن، و یا کشتن دیگران توسط کرونا!

جمهوری اسلامی می خواهد از کرونا گذر کند، بدون آنکه هزینه ای برای آن بپردازد

صدارت – گفتگویی (۲) با هموطنان در باره بحران ویروس کرونا

عملیات نظامی آمریکا، برکتی برای جمهوری اسلامی

نگاهی به فیلم خانه پدری

دکتر رحیم یوسف پور را تنها نگذاریم

اسامی کادر درمان سراسر کشور که در مقابله با کرونا و نجات هموطنان، جان باختند.

بقاء مردم یا بقاء نظام

ایران به دوره قبل از بحران کرونا باز نخواهد گشت

به کارزار آزادی تمامی زندانیان بدون تبعیض، فوری، بدون قید و شرط بپیوندیم!

کرونا، فرصتی نو برای “تغییر سامان پذیری جامعه”

ویروس کرونا بهانه برای تعویق تعیین دستمزدها

زنجیرۀ واگیر شایعه را بشکنیم

خم کهنه و شراب نو

مقابله با فرهنگ سازی

کاریکلماتورهای کورونایی

ما همه هم سرنوشتیم

سرنوشت دو ویروس

بررسی اماکن مذهبی در بودجه

رژیم ایران شهروندان خود را می‌کشد و ابراز نگرانی می‌کند