ننگ‌نامه ۲۰۲۳ ، شکست ناقضان حقوق بشر (ج.ا، امپرالیسم غربی و شرکایشان، تروریست‌ها و…)

نکته: اشتباه تایپی و نگارشی زود قابل تشخیص و قابل رفع است، وای به حال آنهایی که اشتباهات فکری و مشکل پیروی از ایدئولوژی‌ها دارند که آثار اشتباهاتشان موجب رنج و ظلم نسل‌ها می‌شود!؛ در … ادامه خواندن ننگ‌نامه ۲۰۲۳ ، شکست ناقضان حقوق بشر (ج.ا، امپرالیسم غربی و شرکایشان، تروریست‌ها و…)