نکته: اشتباه تایپی و نگارشی زود قابل تشخیص و قابل رفع است، وای به حال آنهایی که اشتباهات فکری و مشکل پیروی از ایدئولوژی‌ها دارند که آثار اشتباهاتشان موجب رنج و ظلم نسل‌ها می‌شود!؛ در سال میلادی که گذشت (تقریبا سال خورشیدی هم گذشته)، مثل چند سال اخیر بویژه دوره اوجش نقض حقوق بشر در جهان و منطقه ایران و پیرامونش از زمان چهار سال ریاست جمهوری ترامپ و تداوم برخی مظالم دوره ترامپی در دوره بایدن (تا اکنون آرزو می‌کنیم متوجه اشتباهاشان بشوند و اقدامات ضد بشری دوره ترامپی‌ها را ادامه ندهند)!، که می‌توان این دوره را ظلمت و نقض حقوق بشری ترامپی-بایدنی گذاشت، علی رغم سعی ترامپی‌‌ها-بایدنی‌ها برای تشدید و تدوام اشتباهاتی همچون یک‌جانبه‌گرایی و تحمیل سیستم تک‌قطبی و ظلم جنایت‌آمیر فشار حداکثر و تحریم بویژه تحریم‌ کالاهای بشردوستانه، کشور و ملت‌های تحت ستم ترامپی-بایدنی توانستند به حداقل‌هایی از حقوق بشری مانند دسترسی به مواد غذایی و دارویی دست یابند به همراهی اندکی از اشخاص و کشورهای بشردوست، و هر چند متحمل خسارت و زیان‌های بعضا غیر قابل جبران همچون مرگ افراد فقیر بر اثر سوءتغذیه یا نرسیدن دارو شدند! و بر فهرست و لیست ننگین کارنامه امپرالیسم غرب به رهبری ایالات متحده امریکا افزدوه شد!

مسئله – احتمال قریب یقین عمدی- عدم تکفکیک تقابل بین حکومت‌ها و عدم آسیب مردم و شهروندان عادی و غیر نظامیان و کودکان از تقابل آنها، مانند وضع تحریم‌ها، به راحتی قابل حل است، به نظر می‌رساند انحطاط اخلاقی و شدت رذالت و فرومایگی بسیاری حاکمان غربی و محافل ذی نفوذ در حکومت‌های غربی و شرکایشان، دلیل اصلی این ظلم و جنایت‌ها باشد. به نظر امثالهم و بسیاری منتقدان، اگر حاکمان غربی و هم‌دستانشان بخواهند به راحتی می‌توانند در مسئله مانند تحریم‌ها، ترتیباتی اتخاذ کنند مردم عای کشورهای تحت ستم تحریم آنها، آسیب کمتری به بینند، اما عامدا و از روی شدت رذالت و ضد اخلاقی بودشنان این کار نمی‌کنند! و بایست مردم رای دهنده در دمکراسی‌های ناقص کشورهای غربی، به هر صورتی آگاه شوند به جنایتکاری و ظالم بودن بسیاری حاکمان و محافل باندی مافیای ذی‌نفوذ بر حکومت‌هایشان تا در انتخابات آتی، به این افراد ظالم و جنایتکار و طرفدارنشان رای ندهند و آنها تحریم مدنی کنند!

حکومت یا رژیِم ایالات متحده امریکا و شرکای اروپایی و غیر اروپایی اش در دوره ترامپ-بایدن بار دیگر اثبات کردند که برخلاف تمام اقدامات مثبتی که طی یک قرن گذشت (بعد جنگ اول جهانی امپرالیست‌ها) در کشورهای خودشان در بهبود قانون‌مندی و دمکراسی و حقوق بشر برداشته شده و شاید وضعشان از این بابت بهتر اغلب جهان باشد(؟!)، اما در امر رعایت موازین و تعهدات و توقعات اخلاقی و حقوق بشری و حتی قوانین بین اللملی که خودشان متعهد شده بودند کارنامه بسیار بد و ننگینی در حدود ۶ سال اخیر به جا گذاشتند از جمله نقض برجام و تداوم و تشدید تحریم‌های ظالمانه و کارشکنی در اجرای قوانین بین الملی صلح طلبانه جهانی و جلوگیری از بروز جنگ و یا تدوام جنگ بین کشورها یا در داخل کشورها!

با آغاز دوره ترامپ اقدامات کارشکنانه در نقض توافقات و تعهدات بین اللملی و دو جانبه و چندجانبه از سوی حکومت امریکا و شرکای اروپایی و غیر اروپایی در قبال سایر کشورهای جهان صورت گرفت و متاسفانه- در دوره بایدن تا اکنون- ادامه و تشدید شده است.

با وجودی قوانین بین اللملی که همه اعضای سازمان ملل و حتی غیر سازمان ملل متحد به اجرای آن هستند از جمله زمینه حقوق بشر اشت و در تقابل کشورها و دولت‌ها نبایست آسیب و آزار به غیرنظامیان و مردم و شهروند عادی کشورها انجام شود، مرتکب ظلم و جنایت تسری تحریم و بعضا جنگ و عملیات‌های جنگ روانی و تبلیغاتی شدند، مشخصا هم اکنون قوانین بین اللملی موجود است و اگر هم نقصی است اخلاقا و بر اساس ادعای خود حکومت‌ها و اکثریت مردم داخل کشور مبنی بر بشردوستی و رعایت حقوق بشر، مواردی همچون عدم تحریم تبادلات کالاهای بشردوستانه بویژه دارو و غذا رعایت شود.

اما درباره حکومت ج.ا و شرکای داخلی و خارجی اش نیز، دست کمی از امپرلیسم غربی و شرکایش نداشتند!، تدوام و تشدید نقض بدیهیات حقوق بشر- که حتی در قانون اساسی و حتی ادعاهای ایدئولوژی پان‌اسلامی‌شان و تبلیغات حکومتی می‌گویند- این حکومت مرتکب شد.

همان‌طور بارها اشخاص حقیقی و حقوقی شواهد و مصادیقی منتشر کردند، نقض حقوق بشر و مظالمی اعم از عمدی یا سهوی (از طریق مسئولیت گریزی و خطا و قصور در انجام وظایف و..) در مورد مردم و شهروندان ایران در داخل و خارج مرتکب شدند.

ادامه نقض اصول قانون اساسی ج.ا مبنی بر رعایت حقوق بشر، از آزادی بیان و اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقیده (در چند مطلب اخیرم مصادیقش آوردم) تا ادامه و تشدید فشار اقتصادی و تبعیضات مادی و معنوی و عقیدتی به مردم عادی و بویژه طبقات فرودست!، اوج از رذالت و ضد بشری بودند بسیاری اشخاص حقیقی یا حقوقی در نهادهای حکومتی ج.ا و یا وابسته و مرتبط با ج.ا بود!

ارتکاب مظالمی چون ادامه و تشدید خودتحریم (تحریم داخلی در راستای تحریم خارجی!)، از مصادیقی چون کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی (عمدا یا سهوا بر اثر مسئولیت‌گریزی و ترک فعل و خطاهای فردی و یا گروهی و مدیریتی و تحمیل آسیب زننده عقیده یا ایدئولوژیک و سیاسی و باندی و نفوذ فاسدان در نهادهای حاکمیتی و…) و همچنین احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، انحصار، رانت، انواع دزدی‌های معمولا پنهان و در ظاهر قانونی، مشخصا بحران‌سازی و تدوام و تشدید بحران بر اثر تصمیمات اشتباه و عدم پذیرش اشتباه و قبول مجازات و مسئولیت این اشتباهات!، از جمله تلاش کافی و تصممی به موقع برای رفع تحریم و احیای برجام و یا دخالت‌های بیجا در امور داخلی سایر کشورها یا منازعات بین کشورها و تداوم سیاست دشمن‌تراشی که همگی برای مردم کشور ایران موجب خسارت و هزینه ناحق منجر شده است!

با تمام اینها، که به نظر می‌رسد این کسانی عامدا یا غیر عمد ( بر اثر خطا و غیره) موجب ظلم شدند، مردم ایران تا حدی توانستند از سر بگذارنند، اما ننگ این نقض حقوق بشر و در حد بدیهیات همچون دسترسی به دارو غذا، ازدواج، کار و درامد، آزادی در سبک زندگی و نقض حقوق بدیهی انسانی درباره مجردان (تداوم تبعیض علیه مجردان به بهانه حمایت از متاهلان و فرزندآوری!)، تبعیض در توزیع عادلانه ثروت‌های ملی (به اسم عدالت، دهک‌بندی پر از اشتباه کردند و ثروت‌های ملی را با تبعیض به نام یارانه ناعادلانه توزیع کردند بنی دهک‌بندی پر از اشتباهشان، عملا میلیون نفر از سهام عدالت و یارانه نقدی تا یارانه‌های پنهان از جمله در سوخت محروم شدند!)، بسیاری فقرا فرودستان و از جمله مجردهای مستقل و خودسرپرست و بعضا دارای محرومیت جنسی و عاطفی پا به سن گذاشته (میانسال بالای ۴۰ سال) هم‌زمان رنج تنهایی و فقر و بیکاری و یا پاره وقتی با درامد ناچیر و بدون بیمه تامین اجتماعی و از دست دادن شانس بازنشتگی!، این مجردان و بعضا متاهلان، از یارانه و سهام عدالت محروم شدندو حتی در دهک‌های میانی و بالا به اشتباه قرار گرفتند! این مجردان و بعضا متاهلان، چون نتوانستند ازدواج کنند به دلایل اقتصادی و مسئله عقیدتی(؟!)، از امتیازاتی چون طرح قرعه کشی (بخت آزمایی رانتی) خودرو محروم شدند!، چون پول و درآمد و تامین اجتماعی ندارند، عملا از رانت‌های تورم و گرانی سکه و طلا تا قرعه کشی خودرو و گرفتن وام محروم شدند!

اشتباهات محرز در تشخیص دهک‌بندی، مثلا مدعی شدند متوسط دریافتی و دارای پنج سال آخر ملاک دهک‌بنید است، اما عملا با بررسی متوجه شدند منتقدان، فقط دو سال آخر دریافتی و دارایی‌ها لحاظ شد، مثلا ممکن فردی به ان ارث یا یک خرید فروش خودرو یا ملک و خانه کوچک ارزان حاشیه فقرنشنی شهری رخ بدهد و ناگهان یک دریافتی چند ده یا چند صد میلیونی در حساب بانکی شخصی ثبت شود، در حالی ممکن است این شخص یک خانه مثلا متوسط شهری فروخته به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و بعد ۲۰۰ میلیون تومان به قرض‎هایش داده و ۳۰۰ میلیون تومان رفته یک آلونک آپارتمان در حاشیه شهر خریده، در حالی عملا بیکار یا پاره وقت است و با مزد بسیار پایین تر از مزد رسمی و بدون بیمه تامین اجتماعی و داشتن اینده بازنشتگی ناامیدانه زنده مانی می‌کند! اما حاکمیت این خص به دلی اینکه یک الونک کوچک در حاشیه شهر دارد و احتمالا مجرد است، فردی با دهک‌بندی بالا ثبت می‌کند، حالا این فدر ممکن سال‌هاست حتی یک خودور یدست دوم ارزان نداشته و حتی یک بار به خارج سفر نکرده است! فقط یک جابجایی ثبت پول در حساب بانکی اش آن را دهک‌بندی متوسط با بالا کرده و او را سهام عدالت و یارانه محروم و کم برخوردار کرده است، حالا حاکمیت ابله بخاطر عدم تشخیص و طمع کاری کارمندانش، میلیون ها تن شبیه مثال بالا به خاطر چندغاز حق طبیعی از ثروت ملی، ناراضی از حاکمیت می‌کنند!

این مجردان و بعضا متاهلان (فوق الذکر)، که در کنار جمعیت مزدبگیران غیر حکومتی، اکثریت جمعیت ایران تشکیل می‌دهند، ارزش دارای‌شان کمتر و کمتر شد و فقیر و فقیرتر شدند، در مقابل اقلیت سرمایه‌داران و کارمندان حکومتی پول‌دارتر و ثروتمندتر شدند.

میلیون‌ها تن از مجردان در سن تجرد قطعی، دیگر شانس چندانی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری ندارند، چرا علاوه بر اینکه سنشان از زمان مناسب فرزندآوری گذشته، به دلیل فقیرتر شدن و تشدید نقض حقوق بشر (تفتیش عقیده و ظلم عقیدتی و سبک زندگی)، دیپر امید به زندگی نرمال چندان نداشته، و حکومت ج.ا- احمقانه و زذیلانه- به خاطر نقض این بدیهیات حقوق بشری، میلیون تن دشمن و یا حداقل مخالف حکومت ج.ا کرده است! در حالیکه می‌توانست با کمی گذشت و کم کردن عطش سرکوبگری عقیدتی و طمع در دنیاپرستی و توزیع عادلانه ثروت‌های ملی، لااقل این چند میلیون مجرد در بحران خطر تجرد قطعی را دشمن یا مخالف خود نکند و بعضا دوست و همراه حاکمیتش! فقط کافی بود به اقلیتی از مدعیان هواداری ج.ا اجازه حکمرانی نمی‌داد و با نفوذ در نهادهای حکومتی، این قدر ایدئولوژیک دگم‌اندیش موجب رنجش و یا ظلم‌های غیر قبال جبران به آنها نمی‌شد. اجازه می‌داد این چند میلیون تن مظلوم، از حداقل بدیهیات حقوق بشری بهره‌مند می‌شدند!

به نظر امثالهم و شاید اکثر منتقدان، با جرقه نمادین فاجعه مهسا، شروع و تدوام اعتراضاتی که نسل ده هشتادی در آنها نقش پررنگ و موثرتری داشتند، قطعا با دیدن نسل‌های سوحته دهه‌های پنجاه شصت و هفتاد، به چنین قیام اعتراضی روی آوردند و همچون آتش زیر خاکستر هر آن می‌تواند شعله ور تر شود با همراهی نسل‌های سوخته گذشته، بویژه به نظر می‌رسد دشمنان حکومت ج.ا و عوامل نفوذی فاسد و تبهکار در داخل حکومت ج.ا همچنان در حال توطئه برای برافروختن این ؟اتش زیر خاکستر نارلضیتی هستند و اولین حرکت ضد بشری شان در افزایش بودجه مشکوک به کسری بودجه ۱۴۰۲ انجام دادند یا برخی کارها در ستادامر به معروف و.. برخی تدوام سخنان و رفتارهای تحریک آمیز ائمه جمعه و تندورهای مذهبی منتسب به ج.ا!، متاسفانه حاکمیت ج.ا باز بر اثر تداوم نفوذ اقلیت تمامیت‌خواه تندور پان‌اسلامیستی در نهاهای حکومت، این فرصت چند ماه آرامش نسبی در ماه‌های پایانی تقریبا از دست داده است، با تداوم اشتباهات گذشته و تصویب بودجه ۱۴۰۲ که به عقیده بسیاری منتقدان اقتصادی داری کسری بودجه پنهان و بی‌عدالتی‌های زیادی درباره توزیع ثروت‌های ملی است و همچنی اختصاص بودجه و حیت افزایش بودجه نهادهای سربار و بی‌خاصیت و درد سرساز و هزینه‌تراش بیهوده و بلکه مضر به اسم فرهنگی و مذهبی و امنیت اخلاقی و…

فقط از باب امیدبخشی و بشردوستی، آرزو می‌کنم قبل از اینکه بیشتر فرصت‌سوزی شود حاکمیت ج.ا حقیقتا به خودش بیاد و قبل از اینکه تمام فرصت‌هایش بسوزد، مبارزه با ظلم و فساد اقتصادی حکومتی‌ها، راه مصالحه با مردم داخل برای عدالت و حقوق بشر و دمکراسی پیش بگیرد.


درباره مسئولیت انتقادی (۲)، موارد حقوق بشر در قانون اساسی ج.ا و مسئله نقض توسط حاکمیت ج.ا، و نکات درباره مسئولیت انتقادی و حقایق و واقعیت داخلی ایران

در موارد بالا، یکی نگرانی‌ها و نکات بود که انگیزه برای ساختن این اکانت تحت نام “به مردم” بود، در همان مطلب نخشت اشاره به همین مسائل کردم و خطرهای بزرگی سیاه چاله جمعیتی و تغییر سریع بافت عقیدتی و اجتماعی و هویتی ایران بزودی و به احتمال قریب به یقین گرفتاش خواهد شد!

به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 


مسئولیت انتقادی؟!، مسئله ازدواج و فرزندآوری (سیاه چاله جمعیتی)، بعنوان یکی از بدیهات حقوق بشری، پرسش بزرگ استراتژیک از معاندان اسلام و تشیع و متعصبان اسلام‌گرا…

دروغی به نام حرام‌زادگی! قضیه اول مسئله خطر سیاه چاله جمعیتی (کاهش ازدواج و جمعیت و تغییر بافت جمعیتی به زیان هویت ایرانی) مسئله حقوقی است و قضیه اقتصادی مسئله چهارم و حتی بعدتر است!

از نظر امثالهم، مسئله حقوقی ازدواج مهم‌ترین و اولین مسئله است، بعد مسائل و انحطاط اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مانند دنیاپرستی (چشم و هم چشمی، استکبار و تفاخر و اشرافیت زدگی و ریاکاری و…) است و اخر سر مسئله اقتصادی، تا زمانی این مسائل حقوقی و بعدا اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی حل نشود، با وام دادن ان هم از جیب فرودستان با کسری بودجه و تبعیض و… قبل حل شدن نیست.


 

راه نجات ایران و ایرانیان، ایرانی بودن است، مبنای حکمرانی، مردمی بودن و بر پایه منافع ملی، دمکراسی و حقوق بشر و عدالت، بی‌طرفی در منازعات خارجی، رابطه متوازن با غرب و شرق و… در جهان

درباره کشور چین، واقعا ابراز تاسف دارد، حکومت چین اشتباه استراتژیک کرد در بی احترامی به تمامیت ارزی ایران و بدتر برای منافع کوتاه مدت، به کشورهای متحد و حتی مزدور امرالیسم اروپای و یانکی و غربی اعلام سرمایه گذاری کرد، در حالی که کشورهای مستقل از امپرالیسم اروپا و یانکی می‌توانند تمام نیازهای صداراتی و وارداتی چین پوشش بدهند و از جمله سوخت فسیلی گاز و نفت، فقط سه کشور روسیه و ایران و ونزوئیلا می‌توانند تمام نفت و گاز و همه مواد اولیه معدنی و کشاورزی چین تامین کنند، عملا با تخفیف بالا! کار چین یک اشتباه استراتژیک بود و آثار این خیانت را خواهد دید، اولین زیانی که چین خواهد دیدف بیش از پیش وابسته امپرالیسم غربی خواهد شد و بیشتر وبیشتر استقلالش از دست خواهد داد، در نهایت دار مکافات دنایی، خودش چین خائن مجازات می‌کند، بزودی و در آینده نزدیک چین به سرنوشت کشورهای قربانی امپرالیسم غربی دچار می‌شود، از جله بزودی تجزیه و دچار چنگ داخلی خواهد شد.

توحش هسته ای توسط غربیان (امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و..)، رذل‌های غربی و مزدورانشان شده اند مدعی قانون و حقوق بشر!


برای آگاهی و روشن بینی بیشتر از مطالب نگارنده دیگران، حتما مطالب قبلی مطالعه فرمایید.

اسراییل دارای صدها سلاح هسته ای چون عضو “ان پی تی” نیست، امکان بازرسی از آن وجود ندارد. ایران فاقد سلاح هسته ای و عضو “ان پی تی” تحت شدیدترین بازرسی ها، به همین دلیل تحت شدیدترین تحریم های تاریخ هم هست. یک بام و دو هوایی جهانی.

گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: این سوال مهمی است که من وقتی به ایران یا خاورمیانه می‌آیم از من می‌شود. آژانس بازرسی‌ها را براساس توافقاتی که با کشورها دارد انجام می‌دهد و درباره موضوع ایران نیز همینطور چون ایران عضو NPT است. از جامعه ایران می‌خواهم درک کند که ما بر اساس این توافقات بازرسی‌ها انجام می‌دهم. من نمی‌توانم بر اساس تمایل شخصی یا دلخواه خودم از جایی بازررسی کنم. درباره اسرائیل و برخی از دیگر کشورهایی که عضو NPT نیستند این امر صدق نمی‌کند. در پایان باید بگویم که همه کشورها در جهان عضو NPT بشوند

https://www.instagram.com/akbarganji60


 

اولویت اول چیست؟، مردم و ج.ا برای حفظ ایران باید چه کاری بکند؟

در مطلب قبلی یک سری پیشنهادها داده شد

منتهی ابتداء باید در داخل، حاکمیت ج.ا به سرعت مصالحه با مردم داخل اجرا کند، بخش اجرای شریعت اجبرای مربوط به حق الهی جات کنار بگذارد. حماقت‌های گشت ارشادی و ستاد امر به معروفی و این آخوندیسم کنار بگذارد، تا بر تکیه حمایت داخلی از منافع ملی حفاظت کند.

عقلانیت غرب؟!، ایران حمایت عملی کنید با پایان دادن به تحریم‌ها و احیای برجام و ای غرب (امریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل)، فریب تندروهای کینه‌توز جنگ‌طلب نخورید!

ای سیاست‌مداران کارکشته غربی، به عقلانیتان رجوع کنید. از هر حیث اکنون بهترین زمان بهره بردن از تمام سیاست‌های گذشت است، ج.ا ایران آماده انعطاف است، فرصت طلایی مصالحه با مردم ایران و حکومت ج.ا از دست ندهید.

فریب کینه جویان تندوری اسرائیل نخوردی، تندورهای اسرائیل بزودی توسط اسرائیل به زیر کشیده می‌شوند. تندورهای اسرائیلی اگر بدان‌ها میدان بدهید جنگی ویران‌گر در منطقه راه انداخته و شعله ویران‌گرانش ممکن است جبران جبران ناپذیری به امنیت و موجودیت اسرائیل و کشورهای عربی و حتی اروپا و امریکا بزند، شرط عقلانیت این است که، گره ای با دست باز می‌شود نباید سعی کرد با دندان باز کنید.

از تغییر واحد پول ملی تا مصالحه داخلی و خارجی، گذار مسالمت‌‌آمیز، تغییرات نمادین بُرد-بُرد برای حاکمان فعلی و مخالفان ج.ا بدون هزینه غیر قابل جبران…

مدت‌هاست بحث تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر مطرح شده، این حدف چهار صفر و تغیییر نمادین نام و نشانگان‌ها از ایدئولوژیک دگم اندیش به ملی، می‌توان سیگنال بزرگتر به جامه داخی و جهانی باشد برای تغییر حاکمیت ایدولوژیک آخرالزمانی مخرب به به ملی‌گرایی، توامان با احترام به سلام تشیع و سایر ادیان و دیگر عقاید، برساختن حکمرانی مردمی حول یک قانون اساسی دمکراتیک و سکولار یعنی جدای دین از سیاست بدون بی‌احترامی به عقاید دین دیگران، پیروان اسلام و تشیع احترامشان حفظ می‌شود، اغللب حاکمان فعلی همچنان حق نقش در چارچوب تحزب دارند، بخش ملی اپوزیسیون هم با عفو عمومی به کشور باز گشته و همه اختلافات از طریق برگزاری دمکراسی انتخاباتی تحزب حل می‌شود.

کشور تمامیت ارضی و یک‌پارچگی اش حفظ، حقوق اقلیت‌ها محفوظ، بدیهیات حقوق بشری مانند حق آزادی سبک زندگی و پوشش تا ازواج آزاد به رسمیت شناخته می‌شود.


ایران تحت عنوان کشور ایران، بدون پیشوند یا پسوند، دارای حکمرانی مردمی دمکراسی بوده و نشان‌های ملی از جمله شیرو خورشید بازگشته به پرچم، با تمام دنیا بر اساس دوستی و تعامل سازنده و هم افزایی اقتصادی و رفع تبعیض و دادن فرصت‌ها برابر زندگی، مبارزه با فاسد و انواع انحصارات و تبعیضات و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد رقباتی تحت کنترل و حمایت حاکمیت، جلوی کسری بودجه و دزدی از راه تورم از جیب فرودستان پایان میابد.

پیشنهاد تبدیل نام واحد پول ملی از ریال به “دِرَم” معادل یم “درم” برابر با ده هزار ریال (هزار تومان) است، هر ده هزارم “درم” معادل یک ریال و هر یک هزارم معادل یک تومان” که می‌تواند بعنوان سکه ضرب شود.

Deram

 

ادامه مسئله هسته ای و مانع احیای برجام و صلح در منطقه و جهان، تندورهای غربی (اتحادیه اروپا، امریکا، اسرائیل، برخی کشورهای تجزیه‌طلب ضد ایرانی و یاغی موسوم به پان‌عربی) هستند

راه حل رفع نگرانی یا سوءتفاهم از جمله تمام اخبار شبیه زیر چند نکته است

۱- برگشت ناقضان برجام به احیای برجام (غرب یعنی اتحادیه اروپا، امریکا) و کنار گذاشتن کارشکنی امثال تندورهای اسرائیل و لابی تندورهای اسرائیلی و امریکا در غرب است

۲- آژانس بین اللملی اتمی به سایسی کاری و تحت نفوذ بودن غرب بیاید بیرون. آزانس ین المللی باید بی‌طرف باشد و نباید عامل امثال تندورهای غربی و اسرائیل باشد

۳- کشورهای موسوم به عربی که به ظاهر با حکومت ج.ا متخاصم هستند و اما در حقیقت با موجودیت کشور و مردم ایران در دشمنی هستند، با دشمنی با کشور و مردم ایران پایان دهند.

قطعا با ملاحظه این سه مورد بالا، شرایط صلح در منطقه و جهان میابد.


————————————–

زمینه‌سازهای پیدایش هویت شبه آیینی ایرانوگرایی؟!

 

موضوع این است این بهانه‌تراشی و عدم بستن مسئله پادمانی و احیای برجام، در حالی اکنون بلوک غرب احساس قدرت می‌کند(؟!) و حکومت ج.ا طی سال‌های اخیر مکرر خواهان پایان دادن به اتهامات پادمانی و بستن این قضیه و احیای برجام است، کارشکنی عجیبی در بلوک غرب است! این خیلی عجیب است احیای برجام قضیه غنی‌سازی و سوءتفاهم برطرف می‌کند از راه مسالمت‌آمیز، اما در امریکا و لابی نفوذ تندروهای اسرائیل اصرار دارند به ادامه مسئله‌سازی و تهدید به حمله نظامی! در حالی اساسا نیازی به این کار نیست! این از چه روی است؟ حماقت یا رذالت آنها؟!

استانداردها و رفتارهای دوگانه، حماقت یا رذالت؟ در نهایت به زیان عاملان است

 

اکنون این فرصت هست بلوک غرب راه معقول و بشردوستانه و صلح در مورد قضیه هسته ای بگیرد، این قضیه به مسائل دیگر گره نزند و بجای تهدیدهای بیهوده، قضیه فیصله دهد. خودشان می‌دانند هرگونه حمله نظامی به ایران، با واکنش سخت و کوبنده نیروهای دفاعی ایران روبرو خواهد شد، شاید از حمله نتیجه ای نیگرند و این دانش با حمله گرفته نمی‌شود از ایران، و اما حق مقابله مثل و دفاع مشروع ایران، می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای مهاجمان داشته باشد، قسمت کمدی تراژیک این قضیه این است، مثلا در آینده مردم تاریخ این کمدی تراژدی بخوانند و تعجب کنند مردم غرب که چرا نیاکان آنها این قدر احمق یا دچار نفوذ تندروها رذل ضد صلح و حقوق بشری بودند، که گره ای با دست می‌شد باز کرد سعی کردند با دندان باز کنند!

راه حل مناقشات ایران و دوستان واقعی و دشمنان مصنوعی، صلح واقعی، یک بده و بستان بر اساس حداقل حواسته‌ها است، در روند و ادامه پایدار صلح، طرف‌ها در یک هم‌افزایی مشارکت، در بلند مدت حتی به منافع بیشتر می‎رسند

 


اگر امروز فرصت احیای برجام صلح را غربیان از بین ببرند، در آینده نزدیک پیش مردم رای دهنده خود مورد مضحکه و انتقاد خواهید گرفت که فریب تبلیغات اپوزیسیون قلابی خارج نشنی و بعضا تروریست و تجزیه طلب متوهم و مشتی مافیایی اقلیت داخل خوردید که منافعشان در گرانی دلار و کمبود است، یعنی خاک بر سر آن سیاستمدار غربی که نفهمد امثالهم چه می‌گویم!

نکاتی بیشتر درباره اهمیت بازدارندگی داخلی، چرا عبرت نمی‌گیرند از سرنوشت شوروی؟!

 

اشتباهات تبلیغاتی استراتژیک ج.ا در سخنان اتهام برانگیزی تروریستی از سوی اشخاص حقوقی ج.ا! سردار حاجی‌زاده: ما دنبال این هستیم که ترامپ و پمپئو را بکشیم! (متاسفم برای نظام ج.ا از این همه حماقت)

عامل نجات روسیه و چین و حتی جهان از نابودی صلح جهانی، حمایت امنیتی و اقتصادی از موجودیت ایران است

احیای برجام بهترین گزینه، اگر غرب و بقیه از نظام ج.ا (بستن دستان اهرمنی تندرهای داخلی ج.ا) همکاری و تعامل برای صلح و عدم مداخله در امور نامربوط و نامطلوب می‌خواهند.

راه‎های خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران

رگه‌هایی از امید(قاهر پهپاد میشود) تا بررسی پیشنهاد غنی‌سازی ۹۰% یا اجاره زیردریایی اتمی؟!

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

نکاتی درباره اسلحه قاره پیما، بدون بازدارندگی داخلی، بازدارندگی خارجی بیفایده است، ویرایش ۲

پانوشت از اگر بجای حکومت ج.ا، یک رژیم ملی‌گرای حقیقی ایرانی سر کار بود

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

مصالحه و صلح، یک نیکوکاری بُرد-بُرد است…

از فشار حداکثری تا آرزوهای حداقلی

با یک دُرود به جناب رنانی، مقاله اش را مطالعه فرمایید

کلید قفل‌های نظام ج.ا داده شده، یا نظام ج.ا قفل‌هایش باز می‌کند یا فرومی‌پاشد

وقتی وکیل مردم، وکیل دیگران است، لابی‌گری جایش را می‌گیرد!، وقتی مردم (ملت) در خانه ملت (پارلمان/مجلس) لابی ندارد چه می‌شود؟!

نقش نام و نمادها در رفع سوءتفاهم بین ایران و متقابلینش؟

ایران ۱۵۰ میلیون نفری هرگز نشاید(؟!) سیاه چاله نابودی جمعیتی ملیت ایرانی، حاصل کار نظام ج.ا و معاندان شیعه اصیل اصلاح‌گر عقل‌گرا (شیعه سکولاریزه هم‌زیست با هویت ایرانی)!

پیش‌نویس مانیفست گذار به حکمرانی ملی و مردمی ایران، بعنوان آخرین فرصت پیشهاد هم‌زمان به نظام ج.ا و مردم عادی، برای حفظ کشور و ملت ایران بعنوان کهن‌ترین در تاریخ بشریت

آیا مخالفان ج.ا نیز گرفتار بیماری “وارونه کُنشی” شده اند مانند تندروهای ج.ا؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران

ایران می‌تواند ناجی جهان باشد!، چرا شانس نجات ایران از نابودی بیشتر امثال روسیه و چین و غرب و…است؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟!

 

هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

بازنشر:بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش دوم)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان…

بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (ویرایش ۲)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان….(بخش اول)

حماقت باهوش‌های غربی! چند نکته در توهم تاکتیک تحریم‌گری غربیان

دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!

فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!

ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن.

آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…

بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!

فهرست مبارزات صلح آمیز و باطل‌هایی که ممانعت می‌کنند

 

 1. روسیه می تواند به سرعت پیروز جنگ علیه امپرالیسم ناتو شود؟
 2. درباره فرمانروایی مردمی (سکولار دمکراسی)؟، اسیرکُشی (امثال محسن شکاری)، نمونه‌ای دیگری بر نانظامی ج.ا؟!
 3. هم‌زمان می‌توان خواهان احیای برجام بود و هم اپوزیسیون ج.ا و…، بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟! از سرنگونی ایرباس تا بوئینگ، از غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان تا حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش…

https://www.tribunezamaneh.com/archives/330140

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/331075

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/337229

 

 

 

 1. دنده معکوس بزن غربی!، عمل با سیگنال علنی و توقف تحریم‌هاست، وگرنه غرب و امریکا و معقولان اسرائیلی بداند با حرافی‌های ضد و نقیض یا تهدید و تشدید تحریم نمی‌توانند جلوی ساخت سلاح هسته‌ای توسط تندورهای فاسد مافیایی نفوذی در ج.ا بگیرند!
 2. فرصت صلح را تراژدی نکنید، ارزش ندارد بوسه عاشقانه در خاکستر شدن حماسه فیلم پمپئی!
 3. ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر(۷): سپاه پاسداران ملی کشور ایران ذیل ارتش ملی ایران، انقلاب تدریجی بُردبُرد همه طرفین!، مصالحه بخش اصلی از مبارزه برای نجات ایران و جهان و حکمرانی مردمی است(ویرایش ۲)
 4. ای غرب احمق نباش در قبال تندروهای اسرائیلی و منطقه ای! خِرَدسنجی و تشخیص درستی سخن منتقدان ناشاس، محتوا را با بدیهیات خِرَد و دانش بنسجید، راه اصلی اعتماد به منتقدان، ملاک عقلانیت اعم از ناشناس و یا مشهور بودن
 5. به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!
 6. آیا در غرب، ائتلاف احمقان و مافیا حکومت می‌کند؟!، آیا قدرت‌های هسته ای و مخالفان تبدیل ایران به قدرت دارنده سلاح هسته‌ای، ج.ا ایران به سوی ساخت سلاح هسته‌ای تشویق و تحریک می‌کنند؟! و…
 7. بر اساس توصیه راست گرایان حاکمیت (هر چه دشمن گفت برعکسش کند ج.ا)،جناب های ج.ا چرا خودکشی نمی کنید؟!
 8. رابطه کورعقلی و بدعملی رئوس ج.ا ایدئولوژیک‌زده با واقعیت‌های ژئواکونومی و ژئوپلتیکی منطقه ای و جهانی!

 9. روز صفر نابودی اهریمن های صهیونیستی تا داعشی…اینها (مظلومیت ها تا توحش ها) واقعی اند!

 10. پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

 11. مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bemardom

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)