مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

در مطلب قبلی چند نکته دیدم توضیحی کوتاهی بدهم که مورد سوءتفاهم نشود:   امثالهم، بحث اینکه مذهبی یا دینی یا بی دین یا ضد دین یا موافق دین باشیم و یا نباشیم نمی کینم، … ادامه خواندن مطالب تکمیلی، از اکبر گنجی تا پان ها، به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!