نکاتی درباره اسلحه قاره پیما، بدون بازدارندگی داخلی، بازدارندگی خارجی بیفایده است، ویرایش ۲

در دوسال تعلل غرب و امریکا در احیای برجام اثبات کرد، آنکه پروژه مرگ تدریجی و فروپاشی داخلی دنبال می کنند و حتی اگر کره شمالی بشود ایران، غرب ترسی از ساخت بمب اتمی ندارند، … ادامه خواندن نکاتی درباره اسلحه قاره پیما، بدون بازدارندگی داخلی، بازدارندگی خارجی بیفایده است، ویرایش ۲