به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!

ای مردم ایران وضعیت عجیبی شده است، هر راه حلی داده شود از سوی اشخاصی با دلایل بدیهی عقلانی، حکومت سلطه گر ایران برعکسش عمل می کند و حتی بسیاری مخالفانش، در این میان دشمنان … ادامه خواندن به مردم ایران: خطر تبدیل ایران به زامبی ستان! خودتان هوای همدیگر داشته باشید تا دچار مرض توحش نشوید مثل بسیاری کشورهای منطقه و جهان!