ایران می‌تواند ناجی جهان باشد!، چرا شانس نجات ایران از نابودی بیشتر امثال روسیه و چین و غرب و…است؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟!

احتمالا بسیاری از تیتر این مطلب تعجب کنند، بگویند چگونه ممکن است ایران که به مراتب از لحاظ ژئوپلتیک و ژئواکونومی در سطوح پایین‌تر از روسیه و چین است، شانس نجات از نابودی دارد؟! و … ادامه خواندن ایران می‌تواند ناجی جهان باشد!، چرا شانس نجات ایران از نابودی بیشتر امثال روسیه و چین و غرب و…است؟! بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش سوم)؟!