مصالحه و صلح، یک نیکوکاری بُرد-بُرد است…

مصالحه و صلح، یک نیکوکاری بُرد-بُرد است، اما در این نیکوکاری آنکه در موضع قدرت بیشتر است بُرد بیشتری می‌کند، ای غرب و دوستان، اگر گمان دارید در موضع قدرت هستید شما پیش قدم در صلح با شرق و بویژه با ایران شوید، چراکه “ایران” یکی از شاهراهان و سَرپُلان صلح جهانی است