دروغی به نام حرام‌زادگی! قضیه اول مسئله خطر سیاه چاله جمعیتی (کاهش ازدواج و جمعیت و تغییر بافت جمعیتی به زیان هویت ایرانی) مسئله حقوقی است و قضیه اقتصادی مسئله چهارم و حتی بعدتر است!

دروغی به نام حرام‌زادگی!، قضیه اول مسئله خطر سیاه چاله جمعیتی (کاهش ازدواج و جمعیت و تغییر بافت جمعیتی به زیان هویت ایرانی) مسئله حقوقی است و قضیه اقتصادی مسئله چهارم و حتی بعدتر است!، و مروری گذرا بر کارنامه ننگین و خائنانه ضد ایرانی حاکمان ج.ا و مدعیان فقیه پویای شیعه ولایی و نکات دیگر در این باره…