این پیشنهادها برای یچست؟ من نوعی چون میدانم در صورت شکست روسیه غرب به توحش علیه جهان مستقل می پردازند و امپرالیسم توحشش امروزه در ادامه چند قرن گذشته ادامه داده جنایت و تجاوز نظامی و تحریم و قتل عام بی گناهان و کشتار است و حتی از سلاح کشتار جمعی استفاده در صورت شکست روسیه، جهان ضد امپرالیستی آسیب جدید می خورد، البته به این معنی ینست اشتابه تجاوز و اشغال بخش های اوکرایی از سوی روسیه توجیه یا حمایت کنیم، اما متاسفانه اشتباهات پیاپی روسیه در سالهای اخیر از خیانت به متحدان و دوستنانش همچون ایران روسیه و یمن کره شمالی بود در همراهی در تصویب قطع نامه ها عیله این کشورها و همچنان خیانتش روسیه و امثال چین ادامه دارد، (چین با این خیانتها به کشورهای مستقل مانند اعضای شانگهای , بریکس و غیره همان راه اشتباه می رود و قطعا شانس بازیابی تمامیت ارضی و تایوان کم کرده، خیانت چین به ایران در قبال سیاست زشت علیه ایران در شوی ضیافت از رئیس جمهوری چین سعودی نمایان شد)روسیه و اقدامات نظامی روسیه به شدت اشتباه ناشی از ناکارامدی نظامی در بخش مدیریت است بویژه نرم افازری علی زغم اینکه سخت افزار قوی دارد.
این پیشنهادهای برای دفاع از جهان چند قطبی و جلوگیری نابودی کشورهای مستقل در برابر امپرالیسم ناتو است.

۱– روسیه باید یک سیاست فرا ماکیاوللیستی تمام عیار بکار برد در برابر ناتویی که در کارنامه اش انبوهی از جنایتت ضد بشری دارد، شکی نکند سران و عوامل کشوری و لشری که در مقابل اهریمن هستند در نقطه اوکراین درگیرند.

۲– روسیه بایست مخفیانه به تمام کشورهای جبهه مستقل از چین تا ایران، فناوری های دفاعی متعارف و غیر متعارف حتی به رایگان در اخیتار بگذارد، بایست غرب امپرالیست در تنگنای هزینه سازی دفاعی قرار دهد.

۳– با تمام قدرت هرگونه اجماع علیه خود و دوستان کشورهای مستقل از چین تا ایران با حق وتو هر ابزاری بگیرد.

۴– بایست همکاری گسترده اقتصادی و غیره و از جمله در اخیتار گذاشتن امکانات فضایی و فناروی ماهواره و هدایت ماهواره برای سلاح ها در اخیتار کشورهای قطب مستقل از چین تا ایران قرار دهد.

۵– با توجه به توانایی امثال ایران و عدم نیاز به انبوه چند هزار ذخیره تانک هاو جنگنده و کشتی ها و زیر ردیای دیزلی و اتمی آنها رایگان در اخیتار همچون قرار دهد تا ایران بتواند آنها نوسازی و مدرن سازی کند و بکار گیرد  در جهت تقویت دفاعی اش در برابر امپرالیست ناتو. همه اینها مخفیانه و سیاست ابهام.

۶– سیاست آتش موقت باشد برای تجدید تنفس اگر طرف داد و اما بعید است، اما بایست جنگ را به شکل پارتیزانی به تمام متحدان غربی بکشاند، بایست چنان هزینه تراشی برای امپرالیست غرب کند، اقتصادهایشان ورشکسته کند
۷– در راستای سیاست ششم، بایست نیروهایی در منطقه خاورمیانه تشویق به انهدام تاسیسات انرژی کشورهای همسو عربی از جمله خلیج فارس با امپرالیست غرب در خاورمیانه کند. سیاست بن سلمان بازی ریاکاری است، اکنون سعودی توانست چینی ها فریب بدهد و دارد روسیه فریب می دهد، چین و روسیه حقیقتا چقدر حماقت می کنند که پشت ایران خالی کردند! خیانت های آنها به ایران عاقبت باعثب نابودی چین و  روسیه و سایرین مانند هند و برزیل و سایر برکسی ها و پیمان شانگهایی د ر برابرناتو می شود و جهان تک قبی امپرالیسم ناتو تکمیل می شود.

۸ – با تمام قوا حتی با کودتا رژیم های خائن همچون جمهوری اذربایجان سرنگون کند و به کشورهای اسرائیل و ترکیه دارد باج می دهد، باج به ترکیه می دهد با اراسل تورسیم و روبلها ترکیه نفت ارزان می خرد! بایست ارسال انرژی به طول کامل از آسیا مرکزی و غرب از راه متحدان امپرالیست ناتو قطع کند و آنها مجبور کند از راه ایران تبادل انرژی کنند، یک بار وب رای همیشه سیاست خیانت به امثال دوستانش چون ایران بازی کردن با کارت ایران پایان دهد.
خیانتهای پیاپی روسیه طی چند دهه، دوست جنوب یاش یعنی ایران در برابر غرب  تضعیف کرد. غرب وخشی می خواهد تمام کشورهای محور مستقل چند قطبی مانند ایران، چین، روسیه، هند، بزریل، افریقای جنوبی و.. نابود کند. این سطح کم شعوری برخی کشورها در امثال چین و هند است که پشت روسیه و ایران خالی کرده اند در تحریم ها، خیانت چین ورسیه به امثال روسیه، عاقبت امپرالیسم غرب، چین و روسیه نابود می کند.

۹– بایست به صورت غیر مستقیم تحمیل ناامنی امپرالیست ناتو علیه روسیه به خود کشورهای ناتو با روشهای مخفیانه برگرداند.

 

روسیه یا امروز در این کار کوتاهی می کند شکست می خورد و دمونی نابودی محور کشورهای مستقل چند قطبی مانند چین و ایران و هند و بریل و افریقای جنوبی  و… ادامه می بایدو یا ناتو سر جایش می نشاند و با جهان چند قطبی و متوازن کنار می آید و دست از جایات های جنگ افاروزی و تحرمی عیله محور کشورهیا مستقل دست بر می دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)