حماقت باهوش‌های غربی! چند نکته در توهم تاکتیک تحریم‌گری غربیان

در مطلب قبلی پیشنهادهایی داده شد به غربیان برای خروج از این حالت نامطلوب برای بشریت، متاسفانه غرب علی رغم یک تاریخچه معاصر سراسر از به ظاهر زرنگی و خدعه و رودست سرویس جاسوسی تا … ادامه خواندن حماقت باهوش‌های غربی! چند نکته در توهم تاکتیک تحریم‌گری غربیان