بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش دوم)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان…

این مطالب فرصت و عمری باشد، مخاطبان در چند نوشتار و مطلب ادامه می‌یباید در این باره حساس، انوبهی از دروغ و راست‌های ناقص در چندین جبهه باطل- داخلی و خارجی علیه کشور و ملت … ادامه خواندن بررسی چگونگی رفع سوءتفاهمات ضد کشور و ملت ایران (بخش دوم)؟! از حاکمیت ج.ا و سمپات‌هایش تا غرب و متحدان تاکتیکی شرقی و غیره، و اسرائیل و کشورهای عرب‌زبان…