احیای برجام بهترین گزینه، اگر غرب و بقیه از نظام ج.ا (بستن دستان اهرمنی تندرهای داخلی ج.ا) همکاری و تعامل برای صلح و عدم مداخله در امور نامربوط و نامطلوب می‌خواهند.

طی یک سال از حمله روسیه به اوکراین (به بهانه حمایت روسی زبانان) می‌گذارد، هر چند حماقت‌ها و محاسبات اشتباه رئوس ج.ا نقش داشت، اما اقدام غیر قانونی امریکا یعنی نقض برجام توسط رژیم امریکا … ادامه خواندن احیای برجام بهترین گزینه، اگر غرب و بقیه از نظام ج.ا (بستن دستان اهرمنی تندرهای داخلی ج.ا) همکاری و تعامل برای صلح و عدم مداخله در امور نامربوط و نامطلوب می‌خواهند.