بایگانی

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

«زن را نکشید» – شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

شعرهای از خالدبایزیدی (دلیر) دردوره‌ی کووید – ۱۹

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر تازه از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

«تنهایی» شعری از میرزا آقا عسکری

شعرهای در قرنطینه از خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر) برای حامد اسماعیلیون

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای یاد بود قربانیان پرواز۷۵۲

عاشقانه‌هایی از خالد بایزیدی (دلیر) تقدیم به ری‌را و ری‌راها

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) به نخبگان و دانشجویان و مسافران هواپیمایی اوکراین در تهران که به شکوف …

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر) به نیکیتا اسفندانی

چند شعر از هدا خموش

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از زنده نام محمدعمر عثمان (ژنرال پائیز)‎

چند شعر از خالد بایزیدی(دلیر) برای دخترکان روژآوا‎

اهل کردستانم

سه شعر تازه از خالد بایزیدی (دلیر)

کاریکلماتورهای از خالد بایزیدی (دلیر) برای حامد مقتدر (شاعر بلخی)

سه شعر از: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چند شعر از: هادی ابراهیمی رودبارکی

چند شعر از سلام مصطفی (شاعرمعاصرکرد) سلیمانی- عراق …. ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)