بایگانی

در رثای هوشنگ ابتهاج (سایه) – از خالد بایزیدی (دلیر)

چند چامه از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند چامه سپید از خالد بایزیدی

به مردم مام میهنم ایران که هنوز غم نان دارند – شعر از خالد بایزیدی

اشاره‌ای به شعر کوتاه و چند نمونه شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چندکوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

به مردم مقاوم اکراین ورزمندگان‌اش – چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

درحاشیه قتل‌های ناموسی: دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر)

خالد بایزیدی (دلیر)، شاعر، نویسنده و مترجم کورد

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای بکتاش آبتین که به شکوفه‌های ستارگان پیوست

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای کشاورزان زاینده‌رود و اصفهان

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای زنده‌نام ایران درودی

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی(دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

پنج شعر از خالدبایزیدی (دلیر): به احمد مسعود

چند شعر از صالح بیچار، شاعر معاصر کرد

سوگ‌نامه‌ای برای افغانستان

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)