بایگانی

شعری از خالد بایزیدی (دلیر) به نیکیتا اسفندانی

چند شعر از هدا خموش

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از زنده نام محمدعمر عثمان (ژنرال پائیز)‎

چند شعر از خالد بایزیدی(دلیر) برای دخترکان روژآوا‎

اهل کردستانم

سه شعر تازه از خالد بایزیدی (دلیر)

کاریکلماتورهای از خالد بایزیدی (دلیر) برای حامد مقتدر (شاعر بلخی)

سه شعر از: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چند شعر از: هادی ابراهیمی رودبارکی

چند شعر از سلام مصطفی (شاعرمعاصرکرد) سلیمانی- عراق …. ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از خالد بایزیدی(دلیر) ترجمه به عربی‎

دو شعر از روناک کاکه حمه سلیمانی- عراق

غمگناله‌های از خالد بایزیدی (دلیر) درسوگ قامشلو

«مفقود الاثر»

چند شعراز خالد بایزیدی (دلیر) برای دوستداران و مدافعان صلح و آشتی 

کوتاه سروده‌های از قباد جلی‌زاده (شاعر معاصر کرد)

شعری از شیرکو بیکس (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر تازه از: خالد بایزیدی (دلیر)

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از:کوچر ابوبکر – شاعرکرد

کوتاه سروده‌های قاسم تاباک (شاعرمعاصرکرد) مهاباد

چندشعر از فرناز جعفرزادگان

«انفال» شعری از: آدونیس

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از «قاسم تا با ک» (شاعرمعاصرکرد) مهاباد

چند شعراز: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

عاشقانه‌های از: خالد بایزیدی (دلیر)

عشق درشعر شاعران معاصرکرد

دو شعر از: شیرکو بی کس (شاعرمعاصرکرد)