بایگانی

دو شعر از روناک کاکه حمه سلیمانی- عراق

غمگناله‌های از خالد بایزیدی (دلیر) درسوگ قامشلو

«مفقود الاثر»

چند شعراز خالد بایزیدی (دلیر) برای دوستداران و مدافعان صلح و آشتی 

کوتاه سروده‌های از قباد جلی‌زاده (شاعر معاصر کرد)

شعری از شیرکو بیکس (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر تازه از: خالد بایزیدی (دلیر)

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از:کوچر ابوبکر – شاعرکرد

کوتاه سروده‌های قاسم تاباک (شاعرمعاصرکرد) مهاباد

چندشعر از فرناز جعفرزادگان

«انفال» شعری از: آدونیس

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از «قاسم تا با ک» (شاعرمعاصرکرد) مهاباد

چند شعراز: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

عاشقانه‌های از: خالد بایزیدی (دلیر)

عشق درشعر شاعران معاصرکرد

دو شعر از: شیرکو بی کس (شاعرمعاصرکرد)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از عبدالقادر سعید (شاعرمعاصرکرد)

اشعار شیر کوبیکس (شاعر معاصر کرد)

ترجمه چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر یلدایی از خالد بایزیدی (دلیر): به استقبال شب یلدا

جلاد/ شعری از: بختیار علی

اتوبوس زلف زرد

چند سروده از عبدالله سلیمان شاعر کرد

چند شعر از کوچر ابوبکر(شاعرمعاصرکرد)

چند سوگ سروده از خالد بایزیدی (دلیر) برای سهراب رحیمی

چند کاریکلماتور از خالد بایزیدی (دلیر)

شعرهایی از شیرین جهانی (که ویار) شاعر معاصرکرد/ ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)