بایگانی

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

«تهران» – چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چهار کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از طاهرآهنگری (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

تقدیم به دانشجویان شهید دانشگاه کابل و کوثر دانش – خالد بایزیدی (دلیر)

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

چهار کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر) برای کوچ استاد محمدرضا شجریان‎

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

«زن را نکشید» – شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

شعرهای از خالدبایزیدی (دلیر) دردوره‌ی کووید – ۱۹

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر تازه از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

«تنهایی» شعری از میرزا آقا عسکری

شعرهای در قرنطینه از خالد بایزیدی (دلیر)

سه شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر) برای حامد اسماعیلیون

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای یاد بود قربانیان پرواز۷۵۲