بایگانی

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

پنج شعر از خالدبایزیدی (دلیر): به احمد مسعود

چند شعر از صالح بیچار، شاعر معاصر کرد

سوگ‌نامه‌ای برای افغانستان

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

دو شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای هشتادوپنج پروانه‌ی کابل

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

«تهران» – چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چهار کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از طاهرآهنگری (شاعرمعاصرکرد)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

تقدیم به دانشجویان شهید دانشگاه کابل و کوثر دانش – خالد بایزیدی (دلیر)

بلندترین آوای مرغ سحر از زندان تا کف خیابان و بزرگترین بدرقه آنلاین در تاریخ ایران

چهار کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر) برای کوچ استاد محمدرضا شجریان‎

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

«زن را نکشید» – شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

شعرهای از خالدبایزیدی (دلیر) دردوره‌ی کووید – ۱۹

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)