۱-
کدام هیزباد
گل گلفام ات را پرپرکرد
وباغچه را
منتظرگذاشت

۲-
زیرخط فقر
نان کیمیاست
دندان طلا را

۳-
خشک پروانه ها
لای کتاب هامان و
کوتاه عمرشان
بی رحمانه برزبان جاری ست

۴-
سالهای زمهریر
آفتابی نمی شود
روزنه مهری
برزرادخانه تنهایی ام

۵-
بهار!
رنگ اش به زردی گرائید
گاه که دید:
پروبال گنجشکی را
بسته اند
دیگرنمی دانند:
پروازدرذهن است
نه درپروبال

۶-
کوه
کلاه برمی دارد
بربارانی از سنگ
که قهقهه وار
می خندد

۷-
آن سوی پنجره
دست تکان می دهد
عاشقانه
چامکی می سرایم
به کوتاهی پلک زدنی

۸-
کودک درونم
بی میل است
بزرگ شدن را
آسمان زندگی اش
پرازبادبادک

۹-
کسی به مانگفت
زندگی کوتاه است
وما اینهمه سال
پروانگی عمررا
به باد سپردیم
ودرین آسیاب
سیاه آمدیم و
سفیددرآمدیم

۱۰-
دیروز!
هیچ به جا نیاوردم
آئینه را
درفراق ات
چقدرموسفید کرده بود

۱۱-
پیری ات را
بیشتر دوست دارم
قدم زنان
جوانی ام را سرکشیده ای

۱۲-
افطاربیا
بوسه نوبرانه را
تشنه ام

۱۳-
گیرم پرنده ای را
به بند کشیدید
با پرندگان دیگر
چکار می کنید

۱۴-
کویر
نمک درکفش باران ریخت
رفت وبه این دیار
نیامد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)