صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون شاعران

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


یک تکه رخت زنانه


نبرد طولانی


«دختر آبی»


تقسیم سعادت!


کوتاه سروده‌ای از قباد جلی‌زاده (شاعر معاصر کرد)


از دیروز تا امروز


در پی تحقق رویاهای خویش – شعری از شمسی صلواتی


شعری از: روند صالح حسن – شاعر معاصر کرد


دختر آبی


عصیان دختری کوچک


“نبرد سر نوشت” – شعر


غم‌های شهریور


پله‌های آلوده


کاریکلماتورهای از خالد بایزیدی (دلیر) برای حامد مقتدر (شاعر بلخی)


دستش را می‌گیرم


خُنیاگر ِخجسته‌ی خونم!


سه شعر از: لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد)


چند شعر از: هادی ابراهیمی رودبارکی


سروده‌ای در واکنش به خبر دستور ویرانی خانه‌ی شاملو


دیدار معنوی مثنوی: باغ سبز عشق (۹) 


آرش فضیلت: ممی رأی میخواد!


چندشعراز لطیف هلمت (شاعرمعاصرکرد)


بیاد شاملو


در باره‌ی شعر مجید نفیسی: برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی، آذر ۱۳۴۹(قسمت دوم)


در باره‌ی شعر مجید نفیسی: برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی، آذر ۱۳۴۹ (قسمت اول)


اگر بنویسم…


بوسه – شعری از امیر سارم


دوشعر از خالد بایزیدی (دلیر) برای دکتر قاسملو و یاران‌اش


رضا خان‌بهادر: از یونسکو تا خاوران


گفتگو با جانی ممنوع!

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون شاعران

    نطری یافت نشد.