۱-
جهان
بمصاف خود می رود
پرتگاهش
جدال
۲-
دراصابت گلوله
به سینه بهار
پائییزشادی کنان
ازراه می رسد
۳-
رگبارمسلسل
که برلاله زارچکید
گلها فریاد زدند
غنچه هایمان
چه می شود
۴-
خنجرجنگ
بردست های فشرده
درآخرین نگاه مادر
وشیطانی که جدایی را
لبخند می زد
۵-
تابوت خنده
بردوش جنگ
تاگورستان نیستی
۶-
زاغ سارها
باپچ پچ
کدام خفاش شب
جنگ را
قار قار
زدند
۷-
کفن جنگ را
می پوشد آسمان
درناپدیدکبوترصلح
روی شانه های زمین
۸-
تفنگ هارا
آتش نکنید
قلب ها را
گل بزنید
نه گلوله
۹-
درکاسه آسمان
کبوتری می خواهد
پروازکند
و رویای صلح ببیند
خواب سپیداش را
آشفته نکنید
۱۰-
امسال
پنجره 
سوگوار
آلاله های است
که دیگرنیستند
توبگو:
بهار
درقاب پنجره غمگین
چگونه به تماشای شکوفه های
آلاله بنشیند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)