ازآنجایی که بیشترشعرهایم درقالب طرح اندولازم دانستم که درباره این قالب شعری توزیع‌ای بدهم که اصلا طرح چیست؟

طرح قالبی ازشعراست که تقریبامی شودگفت: نوپاوتازه به عرصه‌ی ادبیات امروزایران وحتی جهان پیوسته است بعضی هاآن راهایکو می‌نامندکه طرح باهایکوتفاوت چشمگیری داردوتفاوت هایکووطرح دراین است که هایکومعمولا یک زاویه‌ی یک عکس رانشان می‌دهدودرنهایت یک لحظه راتنهاقادرخواهدبودکه به تصویربکشدوزاویه دیداش ازیک لحظه فراترنمی رود. هرچندطرح ازلحاظ ساختاروقدواندازه مثل هایکواست اماازلحاظ موضوع لحظه هاراشاعرانه تروتفکر برانگیزتربتصویرمی کشد. ونگاهی ژرف تربه مسایل اجتماعی وپیرامون خودداردودوربین نگاه‌اش بسیارفراترازهایکو است. هایکودرابتداشعرکوتاه نبودوخودمقدمه شعرهای بلندژاپنی بوده است که «هاکا» نام داشته ودرادامه خودبه قالبی مستقل تبدیل شده است چیزی مانند: اتفاقی که برای غزل افتاددرقبال قصیده. هایکوشعری است ۱۷هجایی که درسه سطراول وسوم هرکدام پنج هجایی وسطردوم هفت هجایی‌اند. هایکونه وزن داردنه قافیه وآرایه‌های کلامی درآن به ندرت به کارمی رودحدوددوهزارسال پیش هایکوجزوی ازیک فرم شعری ۳۱هجایی به نام ـ «تانکا «بودکه به معنی شعرکوتاه است.. اماشعرطرح حداکثراز۲۰واژه تشکیل می‌شودوهرچه تعداداین واژه هاکمترباشد البته هیچ الزامی نیست. برزیبایی اثرافزوده می‌شود. شاعرانه وخیال انگیزاست. مفهوم عمیق درآن نهفته است.
به نکته وموضوع خاص ومشخصی اشاره می‌کند. وامااینهمه خصوصیات بارزدرشعرطرح به هیچ وجه درهایکویافت نمی‌شودواگرهم دربعضی هایکوهایافت شودبسیارکم رنگ است وبه گفته شاعرتوانا علیرضاپنجه‌ای شعرکوتاه را می‌شودهمان چامک گفت. همکنون خوانندگان شعرناب رافرامی خوانم به چندازطرح‌های شعرم.

چندطرح از: خالدبایزیدی (دلیر)

۱-
طرح
پیری ات را
بیش ازجوانی ات
دوست می دارم
چون ازجوانی
به پیری رسیده ای
نه ازپیری
به جوانی؟!
……………………………..

۲-
طرح
آسمان گریان
پیرهن سیاه
برتن ماه
موج .موج ستارگان
سوخته برسقف آسمان
………………………………..

۳-
طرح
پنجره که به تپش می افتد
درمی یابم که یار
درانتظار
درقاب پنجره نشسته است
………………………………………

۴-
طرح
گفتند:شاعری
راه راگم کرده است
گفتم:راه که خودرا
گم نمی کند
……………………………………….

۵-
تا بوت مردگان را
گل می گذارند
خس می افتد
در چشمانم

۶-
کاش!
هنوزم عکس هایمان
سیاه و سفید بود
خنده هایمان از دل ثبت بود
کتاب مهربانی می خواندیم
ودرگلدان طاقچه مان
تنها گل سرخ می کاشتیم

۷-
موج اشک چشم
اندوه می گیرد
دست آشنایی برشانه ات
خوب حالت را
در دروغ می شنود

۸-
نقش کبوترپیکاسو
آویخته بردیوارصلح
می خواند
زندگی پیش پای مرگ
صلح مقابل جنگ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)