دخترافغانم
گریه مکن
روزی چون دختران کوبانی
خاک ات را
ازدشمن پس خواهی گرفت
وتف خواهی کرد
به رخ وطن فروشان ات
می دانم:
که امروزدرین ازدحام
ترس ومرگ وآوارگی
پنهان شده ای
ولی هیچ کس پشت وپناهت نیست
وکودکی ات را
وزندگی ات را
درقطره قطره های اشک
پنهان می کنی
تاهیچ کس 
ازتو نه دزدد
که بزرگ شوی
خواهی فهمید:
که دراین ازدحام
شش میلیاردی
هیچ کس حامی تونیست
درین نقشه ی جهان
چه خالی ست
جای تو وسرزمین ات
دخترافغانم
بس گریه کن
پیغمبران دروغین
خدایت را
اینقدرکوچک کرده اند
که حتی با ذره بین نیز…
نمی شوددید
اشک هایت راپاک کن
تاخدایت نیز
آبی به سروصورت خودبزند
ودرشادی ات
در آزادی ات
به آرامش خاطربرسد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)