۱-
ازدحام تنهایی
سایه ام را
بغل می کنم
۲-
هروقت 
دلتنگ می شوم
«باد»
بوی عطرتن تورا
به مشامم می رساند
۳-
من ماهی ای ام
تنهادرچشمان 
دریایی تو
مرابه ساحل
نگاه آبی ات نرسان
۴-
وقتی تو رفتی
چه غم انگیزبود
قطارایستاده
درآخرین ایستگاه
۵-
مادرم غمهایش را
جارومیزد
ولای خنده هایش
فایم می کرد
تاکه هرگز اندوه اش را
حس نکنیم
۶-
مادر
چه تشابهی است
بین تو وآئینه
هروقت تورا نگاه می کنم
خودرا
درآئینه می بینم
۷-
تودیگر
تمام شدی
مثل سیگاری
لای انگشتانم
۸-
اگرابر
بغض نمی کرد
انسان هرگزنمی گریست
۹-
شاهینی
درخلوت یک شهر
طرح مرگ صیادی را می ریخت
صیادخوشحال ازصید
۱۰-
گل تاخبرآمدن
پائیزراشنید
برگهایش رابه بادسپرد
نازنین گل
چه گریزان است
ازپائیز
۱۱-
توشکوفاترین گلی
من درتو
بسیارشکفته ام
آیا توهیچ درمن شکفته ای
۱۲-
ازبوی خاک غربت
بوی خاک دیارم را
استشمام کردم
هنگام که خواستم
پروبال بگشایم
وباخاک اش تیمم کنم
مام میهنم
باخاک یکسان شده بود
۱۳-
گل هاچه زیبا
به شکوفه نشسته اند
انگاربهار
پیش ازآمدن اش
حبرظهورتورا شنیده 
۱۴-
شیشه ی دل را
دورازتو
شکستم
گفتم:
لیلای من
بی تودل به چه کارآید
۱۵-
تنهاشعرمی تواند
ازروزنه ی تاریکی بگذرد
وشب را
به سپیده برساند
۱۶-
مردگان خواب می بینند
می میرم
تاتورا
به خواب ببینم
۱۷-
توراکه بوسیدم
خوشه های انگور
ازتاکستان نگاهت
خوشه خوشه به بارنشست
۱۸-
خوردن سیب
آدم وحوا
همه بهانه بود
این دو
ازاول عاشق بودند
۱۹-
هنوزاززندگی
بیدارنشده ام
وگرنه به تومی گفتم
چه رویاهایی را
این زندگی
ازمن یتیم کرد
۲۰-
هیچ بودیم و
هیچ شدیم و
هیچ می شویم
چون بادکنکی رها
درآسمان
۲۱-
توکه رفتی
مثل یک پرنده
درقفس
عجله داشتم
برای پرواز
۲۲-
وقتی تورفتی
من پنجره ام را
روبه باران گشودم
۲۳-
شبها
دلتنگ روز
وروزها
دلتنگ شب
وای ازاینهمه
بی تابی انسان
۲۴-
عقل
ازهوش رفته بود
وخیال باتو
درگوشه ی نگاه آسماتی ات
نشسته بود
۲۵-
دیشب!
دلم گرفته بود
ولی افسوس
شانه هایت نبود
برای گریه کردن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)