…………………..

شرط نیست
برای پرواز
حتما پروبال داشتن
من دیده ام
شاعرانی را
که با پروازشان
از پرندگان
سبقت گرفته اند
……………………………………
 
ای جلاد!
ماشه را
چه بچکانی 
وچه نچکانی
شاعران
پیرهن شان
ضد گلوله است
شاعر که می میرد
زنده تراز
همیشه است
این جلاد است
که جلاد می ماند و
جلاد می میرد
……………………………………..
 
کودکی!
قفس را
به در
بی پنجره 
نقاشی می کرد
وآسمان رانیز
آبی
تاکه شاید…
پرنده ی در بند آن
پرواز را
به خاطربسپلرد
…………………………
 
ستارگان!
اشکهایشان را
مروارید
مروارید
باراندند
گاه که دیدند:
هرشب ستاره ای را
به زمین می کشند
…………………………………..

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)