صفحه‌ی ویژه‌ی

dariush Baradari

آخرین مطالب :


انتخاب تراژیک فرهاد میثمی و «انتخاب اجباری» ما برای زندگی و رنسانس!


راز «فلجی مشترک حکومت و اپوزیسیون» و رویکرد راهگشا به «لبیک رضا پهلوی»!


سوال آنال/مازوخیستی هاملت ایرانی:«دادن یا ندادن،مسئله این است»!


مُعضل سُنتی «وکالت دهی به رضا پهلوی» و گره حقارت ایرانیان خارج از کشور!


مکث فعال جنبش مدنی، مُردگان زنده و بهای اجتناب ناپذیر «محبوب گمشده و رنسانس ما»!


چرا باید «کمپین شرمساری» را با نقد خندان و شکایت قانونی شرمسار و افشا بکنیم!


در سوگ «محمد مرادی» و برای سوگواری راهگشا: خودکُشی یا مرگ خودخواسته؟


روشدن دروغ و «هایپررئالیتی» مسیح علینژاد به ملت ایران در باب «پشتیبانی مکرون از انقلاب ایران»!


مناظره و گفتگویی چندنسلی در باب این سوال محوری: «چرا جنبش مدرن کنونی میلیونی نمی‌شود؟»


سرود و سرایشی نو برای یلدا و کریسمس و به یاد «آنتیگونه ها و پرومته های جوان ایرانی»!


گشایشی به پاشنه آشیل دیکتاتوری و دادگاه فرمایشی با «نظم قدرت» میشل فوکو!


چرا باید «رهبری مدرن و رویای مشخص دموکراتیکی» موجود باشد تا جنبش کنونی میلیونی بشود!


مقابله‌ی مُدرن با «اعدام‌های نوین» و جای خالی دانش نسل رنسانس برای گام نهایی!


علل ساختاری فروکشی جنبش «زن/زندگی/آزادی» و انتخاب اجباری ما!


خطر رشد «اراده گرایی» در جنبش مدنی و خطر قربانی شدن هموطنان کُرد و بلوچ ما!


تفاوت ساختاری رویکرد جهان اولی مدرن به بحران با جهان سومی گرفتار در دور باطل!


سوالاتی از مُعترضان به تیم ملی! یا خودزنی تراژیک/مُضحک به سبک ایرانی!


بُشکه‌ی باروت رنگارنگی چون جام جهانی و تیم ملی، کابوس پدر جبار و خشم کور اُدیپ!


از «عمامه پرانی ما» تا «عمامه بوسی رقیب»! اکنون نوبت «بوسه پرانی» رند و ساختارشکن ما است!


چرا رقص «خدانور» باید همگانی بشود! چرا رنسانس نوین ما رقصان و رنگارنگ هست!


حماقت هیستریک مسیح علینژاد و یکی کردن تیم ملی با حکومت جبار!


جدال مضحک پرچم‌ها و ضرورت عمامه‌پرانی پدران خنزرپنزری در خارج از کشور!


از «آنتیگونه یونانی» تا «آنتیگونه های ایرانی» و خطای رامین جهانبگلو!


جدال اصلی در خیابان‌ها جدال دو ذایقه و دیسکورس است!


حادثه‌ی هولناک شاهچراغ به ما چه می‌گوید؟


ایرانیان! چند گام پیش، اگر می‌خواهیم رویای مشترک و مدرنمان تحقق بیابد و کابوس نشود!


اهمیت تظاهرات برلین و هُشداری به حامد اسماعیلیون و ما در باب «رویای مشترک»!


چرا شعار جنگ مسلحانه در شرایط کنونی شعاری فاجعه‌بار است!


راز سقوط آزاد و مُشترک پدر جبار حکومتی و فرزندانی چون علیزاده در اپوزیسیون!


لحن سنتی حمله ی فرج سرکوهی به بیانیه پژوهشگران! یا جمهوری اسلامی از چه شعاری واقعا می ترسد!