صفحه‌ی ویژه‌ی

dariush Baradari

آخرین مطالب :


پیوند دیسکورسیو بوسه‌ی جنجالی، عنکبوت مُقدس و نیش‌های جمعی!


روی دیگر و اصلی جنجال «رجبی/پرستویی»! یا چرا «شاه کُشی» دیکتاتور بدتر می آفریند!


چرا ما باید حاضر به رویارویی با «بوف کور» و خودکُشی صادق هدایت باشیم!


تناقض بنیادین «شادی امین» و راز جنسیتی فتواهای نظری افراطیش!


پایان «رضا براهنی بزرگ» و ضرورت شروع تاویلها و «براهنی در براهنی نو»!


جستاری در باب علل بنیادین «جنگ» و ضرورت جدال رند ذایقه‌ها!


تقلیل و تحریف واقعیت در حالات نویروز و سایکوز فردی و جمعی!


گُسست اسکیزوفرنیک «هویت جمعی ایرانیان» و خطر ساختاری «جنگ قومی» در ایران پساخامنه‌ای!


نقدی ساختاری بر نقاط کور نگاه آقای «درویش‌پور» به انقلاب بهمن!


درک غلط از ناموس در واکنش‌های ناموسی به قتل‌های ناموسی!


«توتم و تابوی» فروید بسان زیرمتن محوری شکست انقلاب بهمن و دور باطل معاصرش!


بیاد «شهروز رشید» و در نقد دیدار نهایی او با کابوس انسانی در «دفترهای دوکا»!


جنگ هیستریک مسیح‌زاده/فرهادی و بازنده‌ی اصلی این حماقت جمعی!


ساده لوحی «قهرمان» فرهادی و دروغ بنیادین «روان زیبای» هگلی!


سالگرد جنایت سقوط هواپیمای اوکراینی و ضرورت رویارویی با حقایقی هولناک و رهایی بخش!


چرا بازگشت «ماتریکس چهار» رستاخیزی ناموفق است!


راز مسیح و میترای خندان! یا گناه مسیح و قطعه‌ی بازیافته از انجیل‌!


میل هولناک «قُربانی کردن برای آزادی و رستگاری» بسان گرهگاه حکومت جبار و اپوزیسیون هیستریک!


پس لرزه‌های اولیه توقف برجام و روشدن حماقت جمعی!


نشست جدید برجام! یا وقتی «رُخداد» حقایق پنهان را رو می‌کند!


آموزه‌هایی برای نسل رنسانس! یا برای شما و هیچکس (۱)!


مُعضل «نیاندیشیدن» در نظرات مُتفکران ایرانی چون دوستدار و فلکی!


آرامش دوستدار و نیچه! یا چرا نقد رادیکال او نیچه‌ایی نمی‌شود!


مرگ «بنی صدر» و ظهور سوالی حاد که اکثریت از آن فرار می کنند!


لکان و راز مشترک نبوغ جویس و اسکیزوفرنی دخترش لوسیا!


زالوی رابطه ی عباس کیارستمی و پسرش بهمن؟ یا نامه ایی به پدر!


ضرورت «زایش تراژدی» و رویارویی با امر هولناک در فرهنگ و زبان ایرانی!


چرا دانش و دانایی مایوس یک دروغ نویروتیک است!


آیا شیوه ی مقاومت پنجشیر در افغانستان کنونی واقعا جواب می دهد؟


فانتسم و زخمی خوره وار که شما و جامعه به آن گرفتارید و بناچار دور باطل می افرینید!