صفحه‌ی ویژه‌ی

most

آخرین مطالب :


جَوگیریِ عمومی در ظرفِ یک ساعت – «سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۴) – خسرو ثابت قدم


آثارِ هنریِ جعلیِ ایرانی در (christie’s) – دغدغه های مافیای هنر در ایران! – خسرو ثابت قدم


حمایت از «پرورش»: یک وظیفه روشنفکری؟ – خسرو ثابت قدم


مردِ ایرانی غیرت دارد! – خسرو ثابت قدم


«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۲) – خسرو ثابت قدم


«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعۀ بامزۀ ما – خسرو ثابت قدم


خطا در ترجمه – یک نمونه جالب (خسرو ثابت قدم)


سُفله با جاه نیز هیچکس است (۱) – فقرِ فرهنگی در میانِ «روشنفکرانِ» ما – خسرو ثابت قدم


فقرِ برخی «روشنفکرانِ ایرانی» – پیرامونِ انتقادی از یک کنسرت و نحوه این انتقاد – خسرو ثابت قدم


شگفتی های«ترس و تلقین»؛ مختصری پیرامونِ بیماری های روانی در ایرانیان – خسرو ثابت قدم


زنان در رَده های بالای مدیریت – خسرو ثابت قدم


پس از کشتارِ ناجوانمردانه هنرمندان در پاریس – خسرو ثابت قدم


زیر ذره بینِ لغت شناسی – خسرو ثابت قدم


(طنزِ جدی) – «لایک»، تنها ارزش و معیارِ ارزش ها – خسرو ثابت قدم


ادبیات چیزِ خطرناکی ست! – چند مرگِ «جالب» در تاریخ ادبیات غرب – خسرو ثابت قدم


کارتونی بنامِ «اپوزیسیون» و «روشنفکرِ» ایرانی – نگاهی به انتقاداتِ بجای «مانی» – خسرو ثابت قدم


«داعش» آینه درونِ خودِ ماست! – خسرو ثابت قدم


فیسبوکت را نشانم بده تا بگویم کیستی! – خسرو ثابت قدم


اخطارِ «بن لادن» در موردِ «داعش» – خسرو ثابت قدم


زنی که در عکسهایش گم شد! زندگی و عکسهای « وی ویان مِیِر»


غلط و غُلوط نویسی (۳) – بُحران زبانِ فارسی در رسانه های ایرانی – خسرو ثابت قدم

غلط و غُلوط نویسی (۲) – بُحران زبانِ فارسی د ر رسانه های ایرانی – خسرو ثابت قدم

خانواده همجنسگرای «توماس مان» – خسرو ثابت قدم

غلط و غُلوط نویسی – بُحران زبانِ فارسی در رسانه های ایرانی

«امیل زولا» (Emile Zola)؛ معرفینامه کوتاه – خسرو ثابت قدم

زبان؛ چشمه ای برای توصیفِ حقایق

سخنرانیِ ای بی مایه و سوبژکتیو – پیرامونِ سخنرانیِ آقای «نوید کرمانی» در مجلس آلمان – خسرو ثابت قدم