بایگانی

آن پادشاهی که نسزد مر کسی را از پسِ من

نادای، کدام ایستگاه؟

داستان کوتاه: یک کف دست نان

داستان کوتاه: عروسک

پس از ۸۸۰سال

فرشته پرسش نکرد: فکرهایی در دین و فرهنگ

مجموعه داستان «به سوی آزادی» نوشته محمد ذوقی

هر کس آگاهانه جانوری را بکشد؛ شهامت کشتن یک انسان را هم دارد!

رمان کوتاه «روانِ از هم پاشیده ی ویراستار»؛ نوشته‌ی محمد ذوقی

دیروز صبح دیدم!

قصه بنفشه و عشق باغبان پیر!

مجموعه داستان «معلمِ شب»؛ نوشته‌ی محمد ذوقی

خودنویس!     

جعفر جنی و محرم در سلسبیل

من هم کودک کار بودم!

امام زمان!

صنوبر

مونولوگ مرد زنده به گور

“ناصر تقوایی کوتاه نمی‌آید، تو باید قد بکشی”

«یک نمایش» – ژوان ناهید

پیرمرد روی پل

مرقد آقا، داستانی که تکرار می شود

چهارشنبه‌سوری در سویل (داستان کوتاه)

داستان «ته‌چینِ مرغ» از آوات پوری

داستان «شبِ تیر» از ژوان ناهید

ممیز ارشاد

شاعران جهانی کالج شعر – سعید بنایی

شاعران جهانی کالج شعر – ایوب احراری

شاعران جهانی کالج شعر – فاطمه قهرمانی

شاعران جهانی کالج شعر – ساریا ابرا