صفحه‌ی ویژه‌ی

شاهو حسینی

اینجا مکانی برای تشریح تجربەها، نگرشها و زیستەهای ذهنی من است، من کارشناس ارشد علوم سیاسی، علاقمند بە اندیشەسیاسی، جامعەشناسی سیاسی و فلسفە هستم.

آخرین مطالب :

توهم دشمن، تثبیت قدرت و گسترش هژمونی

زمینەهای ظهور بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه

روان‌شناسی تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی

بحث روز – مهمان برنامە: شاهو حسینی، محقق

آفرینش محبوبیت از طریق مظلومیت نمایی

غزە از سوژەای ملی تا ابژەای ایدئولوژیک

پدیدارشناسی “ایرانشهری” به مثابه ایدئولوژی

امر سیاسی و دین در ایران

دیکتاتوری، خون، آزادی

تبارشناسی اندیشه هایک

انقلاب‌ ژینا خیزشی علیه از خودبیگانی

پدیدارشناسی قشر خاکستری در ایران

ترور بیولوژیک حکومتی

جامعه شناسی اسلام

از فتوای جهاد خمینی بنیادگرا تا فتوای جهاد شبه سکولار-ناسیونالیستهای بنیادگرا


جنبش فموناسیونال کردی

تبارشناسی مدرنیته ایرانی: مبانی نظری استبداد در ایران

پدیدارشناسی دموکراتیزاسیون در ایران

پدیدارشناسی جهادگرایی اسلامی

پدیدارشناسی انقلاب در ایران


شامورتی بازی سیاسی از نوع اعتدالی

آخرین نظرات توسط نویسنده شاهو حسینی

    نطری یافت نشد.