بایگانی

انتقام سخت حاج قاسم و سقوط خامنه ای از ساختمان چند طبقه!

خدای دهه ۶٠ و سرکوب‌های جاری

“اکسیر رهبری”

ایراد شعار “دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست”

از ۵ اسفند تا ۱۳ خرداد

ما و خیزش انقلابی جاری

حجاب گیت ترودو: سرکوب سیستماتیک کودکان

اعتصاب کارگران نفت: تکرار ۵۷ نه لازم است و نه مطلوب

فلسطین: چه می‌توان کرد؟

چون در هفت تپه اتفاق می‌افتد 

سوسیالیسم کارگری و ۴٢ سال اسلام زدائی عملی توده مردم

شرایط انقلابی؟

کارگران و کرونا: کشتار دسته جمعی جاری و راه مقابله آن

اورژانس: تنها کارگران میتوانند کرونا را با کمترین هزینه شکست دهند

در رجعت به مارکس

ایام تعطیل و جشنهای تغییر فصول

جنبش سوسیالیستی زن

نیم قرن بدون بحران اقتصادی

خواست افزایش دستمزد منهای خطر سوسیالیسم = کاهش دستمزد

مختصری در نقد نظریه نئولیبرالیسم

نرخ دستمزد در سال ١۴٠٠

رشد خصوصی‌سازی در سال ۹۹، نابودی کارگران و تولید

نقد کارگر در مقابل نقد “ضد نئولیبرالیستی” از خصوصی‌سازی

هفت تپه: از “کارگر ناجی است” به “کارگر ناجی نیست”

چرا نظام به دنبال فیلتر شبکه‌های اجتماعی در ایران است؟

شبکه‌های اجتماعی: ظرف آزادی بیان یا ظرف فروش ما؟

قرارداد احتمالی با چین: جوانب مثبت، منفی، خنثی

بحران کرونا و مراسم مجازی اول ماه مه

شبحی بر فراز مراسم اسکار در گشت و گذار بود، شبح کمونیسم!

“دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست”

جمعیت‌شناسی در تشیع جنازه یک قصاب

جمهوری اسلامی و آمریکا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند

قاسم سلیمانی مرد، بعد چه؟