همانطور که میدانیم جمهوری اسلامی دست به یک کشتار دسته جمعی زده است که هم اکنون در حال وقوع است. هیچیک از دولتهای اروپائی – آمریکائی و بلوک چین – روسیه منفعتی در افشای جمهوری اسلامی و بازداشتن آن از ادامه این کشتار جمعی ندارند. رسانه های اروپائی و آمریکائی سکوت کامل کرده اند. جمهوری اسلامی از همان روز اول شیوع کرونا آگاهانه و عامدانه از کرونا بعنوان ابزار سرکوب کارگران و زحمتکشان استفاده کرد و امروز که خطر یک انفجار توده ای آنرا تهدید میکند در بالاترین ظرفیت خود راه کرونا را برای شیوع و کشتار روزانه احتمالا هزاران نفره باز گذاشته است.

این فراخوانی رو به کارگران در ایران و تمام کسانی در خارج از ایران است که مایلند اقدام بلافاصله ای برای پایان دادن یا کاهش ابعاد خسارت جانی فاجعه جاری انجام دهند. اگر در برزیل دولت فاشیست بولسونارا به خواست خود در اقدامی مشابه دست به یک کشتار جمعی زده است، در ایران توده مردم زحمتکش از دو طرف زیر منگنه قرار گرفته اند. از سوئی جمهوری نکبت اسلامی با تحریم واکسنهای موثر عملا از واکسیناسیون سر باز زده و مرتکب کشتار جمعی شده است و از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی بطور مستقیم و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی یاری میرسانند تا این اقدام خود را توجیه کند، بنابراین لازم است که:

اولا فعالین و تشکلات مستقل کارگری فعالیتهای اقتصادی ضروری را تعریف و تعیین کنند و بر آن مبنا فراخوان به تعطیلی تمام فعالیتهای غیر ضروری دهند. نباید منتظر جمهوری اسلامی شد. ما باید تمام کشور را بحال تعطیل یا لاک داون در آوریم و همزمان مایحتاج مردم را بشکل رایگان در اختیارشان قرار دهیم. کارگران باید این مهم را بدست بگیرند، کارگران تولید کننده مواد غذائی، امور بهداشتی و سایر نیازهای ضروری بکمک همیاری توده مردم با یا بدون موافقت جمهوری اسلامی باید دست به تامین نیازهای ضروری مردم بزنند. لاک داون و تعطیلی بدون تامین نیازهای مردم یاوه گوئی ای بیش نیست.

ثانیا افکار عمومی دنیا را در سطحی وسیع از این کشتار دسته جمعی مطلع کرد، کشتاری عمدتا خاموش که آمار رسمی تنها باز گوکننده تعداد اندکی از قربانیان آن است.

ثالثا باید رو به توده زحمتکش مردم در ایران خصوصا تشکلات مستقل کارگری از آنها خواست که وسیعا و بهر شکل ممکن در این کارزار شرکت کنند و ابعاد آن را رو به جهانیان بازگو و روشن کنند.

رابعا باید از آمریکا خواست که رسما و عملا کانالهای ارسال واکسن کرونا، دارو و تجهیزات مربوطه پزشکی را تعیین کرده و باز نگه دارد، حتی دست به اقدامات تشویقی مالی برای ارسال واکسن به ایران بزند.

خامسا حجم و نوبت واکسن برای ایران باید با توجه به مجموعه فاکتورها بررسی شود. این درست است  که مردم ایران هیچ فرقی با مردم سایر جهان ندارند و باید در یک توزیع عادلانه جهانی سهم خود از واکسن را دریافت کنند اما این نیز درست است که آنها عامدانه در معرض یک کشتار دسته جمعی قرار گرفته اند. هر چه هست نهایتا واکسن باید بطور رایگان، در اسرع وقت و با نظارت سازمانهای جهانی مانند پزشکان بدون مرز توسط نمایندگان مستقل کارگران خصوصا پرستاران در ایران توزیع و بمصرف برسد.

با هر فرمولی که این کارزار را به پیش ببریم باید سریع و وسیع اقدام شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)