هر دو دولت چین و ایران انگیزه های کافی برای برقراری یک رابطه همه جانبه اقتصادی دارند. اینکه آیا میتوانند چنین قراردادی را منعقد کنند یا نه و اینکه آیا آمریکا میتواند فشاری به چین وارد میکند یا نه، مشغله ما نیست. هر دو طرف این معامله لشگری از بوروکرت و تکنوکرات برای ارزیابی قرارداد و تعیین منافعشان دارند. ما سوسیالیستهای کارگری مشاور دولت چین و جمهوری اسلامی نیستیم.

آیا معاهده احتمالی آنها بضرر مزدبگیران ایران خواهد بود؟ اینرا هنگامی میتوان ارزیابی کرد که شرط سرمایه گذاری چین در ایران شامل کاهش مزد کارگران از سطح امروز دستمزدشان، شرایط کاری بدتر از امروز و پرداخت مزدها بدتر از عدم پرداخت آن باشد.

همکاریهای احتمالی نظامی و غیر آن بین دو طرف تا هنگامیکه منافع مزد بگیر را بخطر نیندازند فاقد ارزش موضعگیری از طرف ماست. از نظر ما هر گونه کمک تکنولوژیک، بعنوان مثال، به جمهوری اسلامی در جاسوسی از اپوزیسیون، چه تکنولوژی جی پنج هواوی چین باشد و چه ابزار شنود نوکیای فنلاند محکوم است.

پروواکاسیونهای اپوزیسیون ناسیونالیست و پرو غرب علیه قرارداد احتمالی از سر منافع مزدبگیرلن نیست بلکه انعکاسی از رقابتهای درونی جناحهای مختلف سرمایه داری است. آنها میگویند چرا باید چین رابطه ای با ایران برقرار کند که آمریکا میتواند با ایران برقرار کند! این انتقادات مبنای ارزیابی ما نیست.

تنها جنبه احتمالی مثبت این قرارداد رفع تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمهای آمریکا است که مستقیما به تامین نیازهای زندگی مزدبگیران مربوط میشود.

آیا این قرارداد حکومت اسلامی را تثبیت میکند؟ سوال اشتباه است. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی لازمه سرمایه گذاری استراتژیک و بلند مدت چین در ایران است، نتیجۀ آن نیست. غیر از این باشد چین ریسک بزرگی در رابطه اش با جمهوری اسلامی متقبل میشود که در آنصورت مشکل دولت چین است، مشکل و مشغله ما نیست. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در هر صورت تابعی از رضایت توده مردم از حکومت است، تابعی از قرارداد ایران با چین نیست.

اینکه آیا جمهوری اسلامی ممکن است ادای خروج از بحران اقتصادی را دربیاورد و رجز تثبیت سیاسی بخواند در واقعیت رابطه بی ثباتش با توده مزدبگیر کوچکترین تاثیری نمیگذارد. تا هنگامیکه مزدبگیران خواهان سرنگون کردن جمهوری اسلامی باشند جمهوری اسلامی ثبات سیاسی ندارد و با یا بدون قرارداد با چین باید برود.

عباس گویا

۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)