چرا تشیع جنازه سلیمانی مورد استقبال جمعیت قابل توجهی قرار گرفت؟ شركت كنندگان در این مراسم چه كسانی هستند و در فعل و انفعالات سیاسی ـ اجتماعی در كجای صفحه شطرنج مبارزه طبقاتی قرار میگیرند؟ ما باید بتوانیم به این سوالات با اتكا به متد ماركسیستی جوابی مستدل بدهیم تا نبض حداقل بخشی از جامعه بدستمان بیاید.

اول، دروغ جمهوری اسلامی در شركت “میلیونها نفر” و استفاده از حقه های فیلمبرداری در مورد تهران را به تعداد قابل مشاهده نیم میلیون نفركاهش دهیم. دوم، فرض بگیریم نیمی از آن جمعیت هم كرایه ای و “ساندیس خور”، بسیجی و پاسدار و نان به نرخ روز خور و اعوان و انصار ج ا و كسانی بودند كه بطور مستقیم منافعی در وجود ج ا داشتند. خب هنوز یكربع یك میلیون نفر را داریم كه داوطلبانه در تشیع جنازه یك قصاب شركت كرده است. این رقم چشمگیری نیست اما در شرایط * انقلابی * جاری قابل توجه است.

روانشناسی فردی از نوع “استكهلم سیندرم” متد ارزیابی ما سوسیالیستهای كارگری در برخورد به یك پدیده اجتماعی نیست. پروپاگاندای مذهبی و ناسیونالیستی برای “شهادت سردار”، تعطیل كردن شهر، استفاده ابزاری از سلبریتی ها و مشابه آن برای جلب حمایت مردم تاثیرات محدودی دارند كه ما فی البداهه دربسیج نیمی از شركت كنندگان منظور كردیم. در ضمن اقداماتی نظیر تعطیلات اجباری وتبلیغات مذهبی ـ مازوخیستی شهادت پرستی معمولا تاثیر معكوس دارند، باعث افزایش ترافیك در جاده های شمال كشور و بزن و برقص میشوند، نه شلوغی در خیابانهای تهران.

ارعاب چه؟ من فكر میكنم ترس و وحشت از آینده ای مبهم تر و تاریك تر از آنچه امروز بر جامعه حاكم است بسیار بیشتر از تبلیغات مذهبی و مزخرفات ناسیونالیستی كه برای تشیع جنازه این قصاب بكار برده شد تاثیر گذار بود. منظور من از ترس، حضور خیابانی نیروهای سركوبگرنیست بلكه ترس از خطر “جنگ” و وخامت بیشتر اوضاع است كه باعث بسیج بخشی از مردم *برای جلوگیری از آن* شد. اگر پروپاگاندای جمهوری اسلامی تاثیری در بسیج مردم داشت، درست همینجا بود. انداختن ترس در دل مردم كه چنان جنگ “جهانی سوم” بپا میكنیم كه جنگ های مش قاسم پیش آن یك قل دوقل باشد!

درست همینجا بود كه ما سوسیالیستهای كارگری باید قاطعانه رو به توده مردم میگفتیم “نترسید نترسید جنگی در كار نیست” (*)

عباس گویا

نهم ژانویه ۲۰۲۰

***

(*) رجوع كنید به “جمهوری اسلامی و آمریكا منفعتی در براه انداختن جنگ ندارند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)