بایگانی

مکتب ساختارگرایی،- آژیر انحطاط و زوال بورژوازی

لیلا بالازاده

«دوراهی» نقد شعری نوشته‌ی لیلا بالازاده

خیانت کن به مادر

شعر «شرط‌بندی»_مهدی قاسمی شاندیز

شعر «نقاب»_پویان فرمانبر

شاعران جهانی کالج شعر – سعید بنایی

شاعران جهانی کالج شعر – ایوب احراری

شاعران جهانی کالج شعر – فاطمه قهرمانی

شاعران جهانی کالج شعر – ساریا ابرا

شاعران جهانی کالج شعر – مصطفا صمدی

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۸

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۷

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۶

متن شماره‌ی ۴۵ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی۴۴ از کتاب دیلِ‌گپ

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۵

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۴

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۳

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۲

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۱

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۱۰

متن شماره‌ی ۴۳ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۴۲ از کتاب دیلِ‌گپ

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۹

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۸

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۷

متن شماره‌ی۴۱ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌‌ی ۴۰ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۳۹ از کتاب دیلِ‌گپ

متن شماره‌ی ۳۸ از کتاب دیلِ‌گپ