فرقی نمی‌کند برنده
اگر رو نیاید
تاس نمی‌ریزم
ریخت
و مثل چرخ
اسمی دوخت برای راست
که هرچه بلد
دروغ نیست
حتا جنگ
که در خانه نماند
به صفحه زد تشر
بی‌اما و اگر
این کوچک دوپا
روی مداری قرضی
به‌دنبال کسی‌ست
که اگر درنیامد از
بریزد روی میز
و شرطی که بسته
از توپی که برنمی‌دارد چشم
باز نمی‌برد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)