بایگانی

دیدار با ره‌نورد زریاب در شهر کتاب بلخ

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

قرن سکوت / سرودۀ خالد بایزیدی (دلیر) / ترجمۀ پروفسور فاروق صفی زاده (بوره که یی)

“ناصر تقوایی کوتاه نمی‌آید، تو باید قد بکشی”

چندشعراز خالد بایزیدی (دلیر): تقدیم به محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

رضا مقصدی: آه…می‌کشم برای آب

در غبار سانسور

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعراز شاعران بومی کانادا

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): به مردم مقاوم خرمشهر

چند شعر از: خالد بایزیدی (دلیر) برای کولبران مام میهنم

sajad sepehri

غزل«چوگان خونین»

نگاهی به مجموعه شعرهای خالد بایزیدی (دلیر) / پروفسو ر دکتر فاروق صفی‌زاده

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر) برای سعیدسلطان پور

داریوش آشوری، اندیشمند ایرانی هشتادساله می‌شود

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر) برای کانون نویسندگان ایران

جنگل، جنگل، جنگل؟ ایران، جهان، آمریکا!

مگر آن مقتولان انسان نبودند؟! / شرم و حیا هم خوب چیزی است.

مجموع مقالات در سوگ مومین قناعت، شاعر ملی تاجیکان، منتشر شد

زبان فارسی چطور در ایران تفوق یافت؟

چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

پیرمرد روی پل

عروسی مرگ

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای زنان دربند و آزاده‌ی مام میهنم

یک قصه بود / هرچند ناتمام

چهار کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

من گریلایم / دو شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

مرقد آقا، داستانی که تکرار می شود