بایگانی

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

دیکتاتوری

پانوشت اتحاد پرچم: برای اتحاد، چرا پرچم شیر و خورشید نشان؟ نکاتی درباره نقش رام کردن تحوش ایدئولوژی …

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

نیچه و کمونیسم

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

پیام های تسلیت ارسالی برای درگذشت رفیق «خوزه ماریا سیسون»

امید جمعی

اِکُمونیسم انسانی

دانیل بن‌سعید، فروکاستِ مبارزۀ طبقاتی به مبارزۀ حزبی*

گورباچف: پایان تاریخ کمونیسم حکومتی

دیکتاتوری حزب بلشویک، سلطۀ ایدئولوژیکِ کارِ فکری  بر کارِ مادی*

کدام کمونیسم؟

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

به یاد فریدا کالو

سرنوشت کتاب‌ها و کتاب‌فروشی‌ها در افغانستان

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

لارس لیح: هیاهوی بسیار برای هیچ

حزب لنینی، سازمانی برای استقرار سرمایه ­داری دولتی*

ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!

لنین و دگردیسی قطعی کمونیسم مارکس*

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

کارل مارکس

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

مسیر رهایی مردم ایران از اداره شورایی جامعه می گذرد!

کمونیسم ستیزی، – تداوم انتقام بورژوازی امپریالیستی

پایان کمونیسم در روسیه به معنای پایان دموکراسی در غرب بود

دیالوگ هفته: کینه مشترک شاه و شیخ علیه کمونیسم و هراس خامنه‌ای از رشد مجدد افکار چپ در جامعه

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*