بایگانی

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

پیام های تسلیت ارسالی برای درگذشت رفیق «خوزه ماریا سیسون»

دانیل بن‌سعید، فروکاستِ مبارزۀ طبقاتی به مبارزۀ حزبی*

دیکتاتوری حزب بلشویک، سلطۀ ایدئولوژیکِ کارِ فکری  بر کارِ مادی*

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

عبور از اروپامحوری

لارس لیح: هیاهوی بسیار برای هیچ

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

حزب لنینی، سازمانی برای استقرار سرمایه ­داری دولتی*

انقلاب، شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست

ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

چهره‌های از زنان مبارز

بازی خارج از زمین سیاست مسلط

انقلاب دوم را آمریکا کرد!

دکتر موسی اکرمی، استاد فلسفه، نویسنده و مترجم

تأثیر انقلاب اکتبر بر علم و فلسفۀ علم در ایران

آشفتگی در سطح یا ریشه‌یابی سازماندهی شده؟ (نقدی به جنبش “من هم” در ایران)

تئوری مارکسیستی و پرولتاریا

دادائیسم

روژاوا: انقلابی برای تمامی خلق‌ها

«نونامی» نظام دانش‌بنیاد و آینده‌ی کار و اجتماع

درباره‌ی آزادگی و نافرمانی

در سوگ لئو پانیچ ( ۲۰۲۰ – ۱۹۴۵)

ظرفیت بالقوه تاریخ (۱۹۸۷)

بارکشان غول بیابان: نقدی بر کتاب «ردّ پای من میراث جنگ سرد» خاطرات دکتر مصطفی دانش

فریدریش انگلس، ۲۸ نوامبر ۱۸۲۰−۵ اوت ۱۸۹۵

فریدریش انگلس و میراث ماندگار او: به‌مناسبت دویست‌سالگی انگلس

معرفی کتاب فیدل و مذهب