بایگانی

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

آزادی برای فلسطین – شورش موجه است

در همبستگی با فلسطینی‌ها بایستید! – اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تبدیل آن به کانون ست …

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

«یک میان‌پرده‌ی تشکیلاتی»: فصل نهم کتاب مارکسیسم و آزادی: از ۱۷۷۶ تا امروز

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

مارکسیسم و سلطنت

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

تزهایی در رابطه با مسئلۀ اسرائیل-فلسطین

پیام های تسلیت ارسالی برای درگذشت رفیق «خوزه ماریا سیسون»

دانیل بن‌سعید، فروکاستِ مبارزۀ طبقاتی به مبارزۀ حزبی*

دیکتاتوری حزب بلشویک، سلطۀ ایدئولوژیکِ کارِ فکری  بر کارِ مادی*

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

عبور از اروپامحوری

لارس لیح: هیاهوی بسیار برای هیچ

مارکسیسم گرامشی، سهمی در نقد مارکسیسم روسی

حزب لنینی، سازمانی برای استقرار سرمایه ­داری دولتی*

انقلاب، شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست

ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

کارل مارکس

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

چهره‌های از زنان مبارز

بازی خارج از زمین سیاست مسلط