بایگانی

خردورزی حق ماست!

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟

ادبیات، بیان سرکوفته

نظریه‌ی مارکسیستیِ رسانه‌ها

یک مارکسیست در نیویورک

تاریخ شکست نخوردگان (چند کلمه به یاد انقلاب ۵٧)

نقدی مارکسیستی بر پسا مارکسیسم[۱]؛ جیمز پتراس؛ مسعود امیدی

خارج کردن علم از حیطه نفوذ قدرت

مصرفِ وانموده‌ها یا بگو چه مصرف می‌کنی تا بگویم کیستی

شهر شورشی؛ دیوید هاروی؛ گفت‌وگوی لوکاس پالرو با دیوید هاروی

مارکسیسم و چالش بدیل‌سازیِ اقتصادی

شباهت و تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی؛ فروغ اسدپور

ژیژک و مارکسیسم

مارکسیسم، فمینیسم و رهایی زنان

تأملاتی درباره‌ی اریش فروم و مارکسیسم

کتاب مارکسیسم در هزاره

مارکس، مجازات اعدام و حق حیات

سخنان شجاعانه یک دانشجو علیه بسیج دانشجویی

«آزادی تجارت جنسی» و تسویه حساب با مارکسیسم

دریدا و ژستِ میراث‌داری