بایگانی

از گرسنگی ایرانیان تا قرارداد ۲۰۱۶ حکومت اسلامی و چین

کینه ورزی و انتقام ستانی، نهادین در حکومت اسلامی!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چهل تا 22 بهمن!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2032836520117765?__tn__=K-R

جدایی دین از روحانیت

غول‌های رسانه‌ای و حکومت اسلامی

کجا ایستاده‌ایم؟

جمهوری اسلامی درگیر جنگی با نتیجه باخت، باخت (۲)

آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

حکومت اسلامی مسئول اصلی بحران اتمی و منطقه‌ای

کیفرخواست تشکل‌های کارگری علیه حکومت اسلامی

علم دینی و اقتدار سیاسی

همیشه پای یک روحانی درمیان است!

سرنوشت شوم کشورهایی که بیگانه زادگان بر آنها حکم رانده اند از هیتلر زاده «اتریش» تا » خامنه ای » عراقی زاده

بحران در بالا و پائین و خروج از حکومت اسلامی

کشته شدن 3عضو نیروی انتظامی و 2بسیجی در درگیری ، هشدارآغاز جنگ داخلی است ، “سپاه و خامنه ای ” مقصران اصلی هستند .

حکومت اسلامی از واکنش انفجاری مطالبات‌اجتماعی زنان ایران هراس دارد-گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور

تار عنکبوتِ فساد حکومت اسلامی

چه باید کرد؟

چرا حکومت ایران رفرم پذیر نیست؟

نگرانی «فقها »از فروپاشی «حکومت اسلامی»

فراخوان حمایت از زنان «حقوق زنان – تکلیف مردان»

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت سوم)

چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت سوم)

«جنبش چپ»، دشمن ایران

راز بقای حکومت اسلامی در ایران

اصرار بر سبک زندگی اسلامی برای دختران و پسران از سوی خامنه ای، تلاش برای طرحی شکست خورده

گسترش فاجعه بار پدیده‌ی روسپی‌گری

آموزگار بزرگ «بیرحمی، خشونت و کین‌خواهی»

طبقه در خود «جامعه بورژوازی و یا جامعه اسلامی فرا طبقاتی»