صفحه‌ی ویژه‌ی

علی آذربایجان

آخرین مطالب :


یاران حلقه های قدرت و متغیری به نام هویت – محمدرضا لوایی


تیراختور برای رؤیاهای آزربایجان می جنگد – محمدرضا لوایی


از اوج برج ویلیس تاور تا اعماق تبریز مدرن – محمدرضا لوایی


زبان مادری و مادرانگی زبان – محمدرضا لوایی


آیا زبان پارسی حاصل زندگی اشغال شدۀ ماست؟ محمدرضا لوایی


چرا روشنفکران به اندازۀ اسب و تفنگ ستارخان کارایی ندارند؟ – محمدرضا لوایی


ما و منطقه ای که پر از التهاب مردگی است! – محمدرضا لوایی


اتهام: ناسیونالیسم افراطی – محمدرضا لوایی


آزادی به علاوۀ رنج – محمدرضا لوایی


اشغال شدگانی چند به اشغال اشغال شدگانی دیگر در می آیند! – محمدرضا لوایی


چشمهایم تجزیه طلب اند آیسودا ! – محمدرضا لوایی


تهران عرضۀ نگهداشتن شهریار را نداشت – در نقد کتاب همسو با شهریار… – محمدرضا لوایی


چالش سطل نمک و تقابل دو گفتمان – محمدرضا لوایی


چهره ات جغرافیای شرقی اعتراض است بؤیوک خانیم – محمدرضا لوایی


از اسارت بطن به بطن اسارت – محمدرضا لوایی


بدنت ارادۀ آزاد جغرافیای اشغال شدۀ من – محمدرضا لوایی


پروفسور هئیت، شیرینی زبان مقاومت – محمدرضا لوایی


مکتب تبریز در مواجهه با اصول نامطمئن تاریخی و فلسفی سلطه – محمدرضا لوایی


پلشتی افکار پان فارسیسم – محمدرضا لوایی


احمد کسروی در ابطال تئوری خودساخته زبان آذری به وسیلۀ خودش


ادبیات، عشق، مقاومت، اعتراض و آزربایجان، و نسلی که دوستش دارم (۱) – محمدرضا لوایی


و جغرافیای رستگاری من تبریز است – محمدرضا لوایی


سه تکه از آزادی – محمدرضا لوایی


سوگنامه ای در سوگ بی وطنی لوایی – فخرالدین احمدی اسکویی


به رویاهای چشمان سیاه تو تجاوز شد – محمدرضا لوایی


غیر فارس های موجود در ایران و فلسفۀ اسارت و آزادی آنها – محمدرضا لوایی


دموکراسی گشادگی نیست گشودگی است حاج آقا – محمدرضا لوایی


افتخار پارس، نژاد پرستی و دیگر هیچ


افتخار پارس، نژاد پرستی و دیگر هیچ – محمدرضا لوایی


تمام شد، تبریز دیگر برایتان تاریخ نخواهد نوشت – محمدرضا لوایی

آخرین نظرات توسط نویسنده علی آذربایجان

    نطری یافت نشد.