بایگانی

ارزیابی «بریگاد ارمنی شهید نوبار اوزانیان» از اوضاع سیاسی

«کلمبیا» آتشی برافروخت! خیمه‌گاه‌های همبستگی با فلسطین را گسترش دهید!

سیاست حکومت خامنه‌ای: محرومیت‌زدایی یا محرومیت‌زایی؟

بزرگترین دزدی تاریخ بشریت؟!، چه‌کاری بشریت در عصر توحشی آی‌تی با تجربیات کاپیتالیستی و مارکسیستی …

جنبش‌های دموکراتیک و سکولار را در مبارزات آزادی‌بخش مردم فلسطین حمایت و تقویت کنید!

به تجارت با اسرائیل که در غزه نسل‌کشی می‌کند، پایان دهید!

آیا هند یک کشور نو-امپریالیستی است؟

روابط چین و فلسطین: از همبستگی ضدامپریالیستی تا پراگماتیسم

چین و اسرائیل در همکاری برای سرکوب سابقه‌ای طولانی دارند

آگاهی زنان در سطح بین‌المللی بیدار شده‌است – برای رهایی زنان در سوسیالیسم حقیقی!

کوردهایی که برای فلسطین جان دادند

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

کاپیتالیسم و برده‌داری مدرن، و ستیزه‌های تاریخی

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

دیکتاتوری

پ.ن: بشریت ایرانی و امثالش، در منگنه جنگ اباطیلی های سرمایه سالاری و لاتیسم و پان اسلامیم و پان آریا …

پیشنهادنامه به نیروهای مسلح ملی ایران (بخش۲) برای گذار سریع به حکمرانی مردمی (در حال ویرایش و تکمیل)

پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید

گلچین های ابرمنتقد، پادشاه لُخت ایرانشهر ویران شده تا پادشاه بِخردپوش عربستان آباد شده…

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

زنان جهان متحد شوید! برای حقوق دموکراتیک‌مان و آزادی از طمع امپریالیستی مبارزه کنیم!

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

عصر امپریالیسم و بحران‌های متعدد آن

تزهایی در رابطه با مسئلۀ اسرائیل-فلسطین

خشونت

«خاورمیانه و گرایشات آنارشیسیتی» بخش سوم و پایانی

از کمونیسم تا کمونالیسم

انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟

سوسیالیسم و کاپیتالیسم در برابر طوفان؛ تجربه‌ی کوبا و آمریکا