بایگانی

اعدام

سیر تاریخی مجازات اعدام از پیشاقانون تا جمهوری اسلامی (مقاله چهارم)

سیر تاریخی مجازات اعدام از پیشاقانون تا جمهوری اسلامی (مقاله سوم)

سیر تاریخی مجازات اعدام از پیشاقانون تا جمهوری اسلامی (مقاله دوم)

اعدام

مبانی تئوریک مجازات کیفری در تمدن‌های مختلف

بازتولید تاریخی و جامعه شناختی “تهوع” سارتر

قتل زنده یاد مهسا امینی می‌تواند تبدیل به جرقه و قیام گردد؟

در جستجوی ریشه‌های یک قدرت فانتزی و هویت جمعی

ادوارد سعید و سلمان رشدی دو الگو از روشنفکر جهان سومی در برخورد با غرب و بنیادگرایی

دو وجه تاریخی دادخواهی در دوران گذار

معرفی کتاب بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی

چرا ترکیه نخستین حیاط خلوت ایرانیان شده است؟

فرار مغزها: مهاجرت دانش

انتشار کتاب «جامعه‌شناسی مجازات(۲) بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی»

دیدار از شهر خانه‌های چوبی

جامعه شناسی باز تولید ابتذال شر

آیا جامعه مدنی فرانسه در حال عبور به فاشیسم و پوپولیسم است؟

خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی / بخش پنجم(پایانی): جامعه شناسی یک نابغه

خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی / بخش چهارم: گونه‌شناسی حکایات از بعد جرم‌شناسی و کیفر

رویکردهای دوگانه، نژادی و تبعیض آمیز نسبت به پناهندگان

خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی/ بخش سوم: مبانی نظری جرم و مجازات

خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی بخش دوم: مبانی نظری قانون و کیفر

خوانش مجازات اعدام و بخشش در کلیات سعدی بخش یکم: خاستگاه خانوادگی و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی

نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۱

خامنه‌ای و سند۲۰۳۰ یونسکو

انسان‌شناسی سیاسی استحاله یک جبار، سید علی خامنه‌ای