بایگانی

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

کارد اعتصاب در اینجا تیز نیست

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است

خواست شوراهای مستقل کارگری

گزارشی از سفر ۵ هفته‌ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا

چگونه می توان طبقه کارگر را به مرکز سیاست آورد؟

معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران

خواسته‌های اعتراضات و اعتصبات کارگری در ایران چیست؟

درباره مباحث «دولت و کارگران در ایران»

پشتیبانی از مبارزات به حق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور

زنان کارگر؛ نادیده در قوانین کار

زندگی کارگران؛ دشوار و دشوارتر

بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان‌های سراسری کارگران در ایران

فشار بر سندیکاها و جنبش کارگری مستقل ایران را قویا محکوم می‌کنیم

دو مقاله از ویلیام رابینسون راجع به مختصات دوران کنونی

پیش به سوی کارزاری برای ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران

پیش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ایران(امضاهای جدید)

یک می، گامی برای آماده سازیِ نهایی!

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

اولین قتل عام کارگران شرکت کنندە در روز جهانی کارگران در کرماشان بود

روز جهانی کارگر روز همه‌ زحمتکشان ایران، روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری

بیاینه مشترک سه تشکل کارگری و اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه: روز اتحاد انقلابی کارگران برای برانداختن سرمایه داری در سراسر جهان!

بیانیه ۸۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی به مناسبت روز کارگر

بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم

بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه درباره احضار فعالان کارگری در آستانه اول ماه مه

در تدارک اول ماه مه (چه باید و چه نباید کردها)

اجلاس WFTU در تهران- اجلاسی ضد کارگری به نام حمایت و همبستگی کارگری

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷