بایگانی

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به نقض حقوق بشر در آذر ماه ۹۷

بانگ خوش آگاهی درجنبش کارگری جاری

قطعنامه اضطراری کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در همبستگی با کارگران و دانشجویان در ایران

حمایت مادران پارک لاله از اعتراضات کارگری

یگان ضد شورش، تماما مسلح، گیت های خروجی شرکت هفت تپه را به تصرف خود در آورده و اجازه خروج از شرکت را به کارگران نمی دهد. کارگران می خواهند به هر طریق از شرکت خارج شوند و به تظاهرات هر روزه ی خود جلوی فرمانداری ادامه دهند.

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه چه می‌خواهند؟

رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

“دوران فریب ودیکتاتوری شاه و شیخ بازی گذشته و پایان یافته است!”

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

کارد اعتصاب در اینجا تیز نیست

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است

خواست شوراهای مستقل کارگری

گزارشی از سفر ۵ هفته‌ای نمایندگان جنبش کارگری و معلمان ایران به اروپا

چگونه می توان طبقه کارگر را به مرکز سیاست آورد؟

معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران

خواسته‌های اعتراضات و اعتصبات کارگری در ایران چیست؟

درباره مباحث «دولت و کارگران در ایران»

پشتیبانی از مبارزات به حق کارکنان حمل و نقل کامیونی در سراسر کشور

زنان کارگر؛ نادیده در قوانین کار

زندگی کارگران؛ دشوار و دشوارتر

بحثی در بارۀ روند ایجاد سازمان‌های سراسری کارگران در ایران

فشار بر سندیکاها و جنبش کارگری مستقل ایران را قویا محکوم می‌کنیم

دو مقاله از ویلیام رابینسون راجع به مختصات دوران کنونی

پیش به سوی کارزاری برای ایجاد تشکل سراسری کارگران ایران

پیش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ایران(امضاهای جدید)

یک می، گامی برای آماده سازیِ نهایی!

به مناسبت روزجهانی کار و کارگر

اولین قتل عام کارگران شرکت کنندە در روز جهانی کارگران در کرماشان بود

روز جهانی کارگر روز همه‌ زحمتکشان ایران، روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری