بایگانی

اپیدمی سرمایه یا سرمایه چون اپیدمی

سخنی با دوستان ورفقای کارگرم در ارتباط با اعتصابات واعتراضات اخیرکارگری در ایران !

ایدئولوژی تحریم!

ضرورت سیاست مستقل طبقاتی

در ستایش بی‎تفاوتی

فرشاد مومنی و حسین راغفر مطرح کردند؛ جزئیاتی از شاخص دست‌نشاندگی، فقر و فسادِ اعلیحضرت/ خصولتی‌ها کشور، دولت و مجلس را در دست گرفته‌اند/ به زودی تولید در کشور زمین‌گیر می‌شود

گپ و گفتی با سیلویا فدریچی: ما از دنیایی آمده بودیم که در آن زن تنها نقش زوج مرد را داشت

خرده‌بورژوازی و دولت: پایان ماه عسل طولانی

اعتصاب رانندگان و کامیون داران

تحلیلی بر اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‌داران

هپکو: معلق میان مرگ و زندگی

چرا جنبش زنان باید ضد سرمایه داری باشد

سرمایه چون اپیدمی (ادامه)

خصوصی‌ترین شهرهای دنیا کدام‌اند؟

نه حتی نادرست

نقد انتقاد نئولیبرالیسم بر بازار آزاد و آزادی

بلای معدنِ طلا در روستای آق‌دره

جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!

زنان کمون پاریس

جوشش ضد سیستم در اروپا و ایالات متحده

قرائت سیا از فرنچ تئوری*: درباره ی کار روشنفکری و از کار انداختن چپ فرهنگی!

چپ اروپا چه باید بکند؟

چرا خشونت بر زنان در سراسر جهان گسترش یافته است؟

غیبت‌های نظری در فراروایت همایون کاتوزیان

چگونه ترامپ ثروتمند شد

آلن بدیو؛ آخرین سمینار در هشتادسالگی

#سلطنت #فقیه در #جمهوری #ولایت #فقیه (مجموعه سوم #دم #خروس)

سلطنت فقیه درجمهوری ولایت فقیه (مجموعه سوم دم خروس)

دیالکتیک، ماتریالیسم و نظریه شناخت

بحران مراقبت در سرمایه‌داری

میراث ساختاری دمکراسی های سرمایه داری وعده و وعیدهای سرخرمن است

دربارۀ امپریالیزم: گفتگو با تراب ثالث؛ سومین بخش از مجموعه گفتگوهایی دربارۀ امپریالیزم