بایگانی

نان، روبنایی که زیر بنا شد!

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

زنان جهان متحد شوید! برای حقوق دموکراتیک‌مان و آزادی از طمع امپریالیستی مبارزه کنیم!

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

“اشکالی ندارد اگر از سرمایه داری عصبانی هستید”؛ برنی ساندرز, سناتور سوسیالیست (انگلیسی).

سرمایه‌داری شما را تنها و منزوی می‌کند

دموکراسی راه حلی برای الیگارشی الیتِ جهانی داووس است

عصر امپریالیسم و بحران‌های متعدد آن

جنگ اباطیل، اندر توحش غربیان و همراهان شرقی‌شان در زیاده‌روی تحریم مردم مفلوک ایران، و نفرینی که …

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

وگنیسم، به‌عنوان پراکسیس چپ

فاجعه زیر پوشش نامِ کارِ فرهنگی

دادائیسم

شورش در پایتخت

فاشیسم و سانسور

جهان ما با شکاف‌های نابرابری متعددی مواجه است

کسب‌وکار کشاورزی جان میلیون‌ها انسان را به خطر می‌اندازد

شعار پیروزی دمکراسی در آمریکا

از نئولیبرالیسم تا سرمایه‌داری مرگ در ۲۰ سال

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

فاشیسم: اینو می‌بینید، دیگه نمی‌بینی

ممنوعیت و صعوبت تشکل‌یابی‌؛ اصلی‌ترین بلای جان حیات ایرانی

طوفان ترامپ در صورت پیروزی

شوک درمانی اقتصادی با بورس و سفته‌بازی

زباله

پاهایتان را از گردن ما بردارید!

بدنِ بدهکاران

هم‌پیوندی مبارزه علیه نژادپرستی و مبارزه علیه سرمایه‌داری

رد پای رفرمیسم در جنبش کارگری و طومار ۶۰۰۰ امضاء!

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری