بایگانی

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

هشدار! ۵ سال دیرست دیگر…!، اتحاد و همبستگی برای گذار (براندازی) از ج.ا کلید رمز پیروزی، حقوق بشری آ …

استثمار اقتصادی امپریالیستی، فقر، تورم، بیکاری، ناامنی و ندانم‌کاری‌های دولت غیر قابل پذیرش است!

نگاهی به ضرورت دمکراسی در مبارزات کنونی مردم در ایران

آچمز مردمان ایران و جهان، و راه های خروج از آچمز؟! در حال ویرایش و تکمیل

مشکلات اساسی اقتصاد حکومت های نظیر ج.ا چیست؟

توهم امپراتوری

در حال تکمیل روشنگری درباره داغونی جات ایران و جهان، دیکتاتوری و غیر دیکتاتوری جات، جمهوری سکولار …

نان، روبنایی که زیر بنا شد!

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

زنان جهان متحد شوید! برای حقوق دموکراتیک‌مان و آزادی از طمع امپریالیستی مبارزه کنیم!

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

“اشکالی ندارد اگر از سرمایه داری عصبانی هستید”؛ برنی ساندرز, سناتور سوسیالیست (انگلیسی).

سرمایه‌داری شما را تنها و منزوی می‌کند

دموکراسی راه حلی برای الیگارشی الیتِ جهانی داووس است

عصر امپریالیسم و بحران‌های متعدد آن

تزهایی در رابطه با مسئلۀ اسرائیل-فلسطین

جنگ اباطیل، اندر توحش غربیان و همراهان شرقی‌شان در زیاده‌روی تحریم مردم مفلوک ایران، و نفرینی که …

ولایت فقیه؛ یعنی حکومت ایدئولوگ‌ها!

وگنیسم، به‌عنوان پراکسیس چپ

فاجعه زیر پوشش نامِ کارِ فرهنگی

دادائیسم

شورش در پایتخت

فاشیسم و سانسور

جهان ما با شکاف‌های نابرابری متعددی مواجه است

کسب‌وکار کشاورزی جان میلیون‌ها انسان را به خطر می‌اندازد