بایگانی

در رثای هوشنگ ابتهاج (سایه) – از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از خالد بایزیدی (دلیر)

به مردم مقاوم اکراین ورزمندگان‌اش – چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندکوتاه سروده از:خالد بایزیدی (دلیر)

سوگ‌نامه‌ای برای افغانستان

چند کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

«منیمال‌های برای زیستن»

چند شعر از خالدبایزیدی(دلیر) به استاد محمدمحمدعلی

اشعار کریم دافعی

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر) برای کانون نویسندگان ایران

شعری از: خالد بایزیدی (دلیر)

چندشعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر): برای زنان دربند و آزاده‌ی مام میهنم

چهار کوتاه سروده از: خالد بایزیدی (دلیر)

من گریلایم / دو شعر از: خالد بایزیدی (دلیر)

تقدیم به مادرم و همه مادران سرزمینم

برای رامین حسین پناهی و رامین‌های سرزمینم

چند شعر ازخالدبایزیدی(دلیر) برای اول ماه مه، روزجهانی کارگران

برای «ویدا موحد» زن شجاع میدان انقلاب

اهل کردستانم ـ خالد بایزیدی(دلیر) + شعری از هوشنگ ابتهاج(سایه) ترجمه به کوردی

چند شعر از خالد بایزیدی (دلیر) – برای مردم مبارز و به پاخواسته‌ی ایران