۱-
سیگاررا
پک می زنم
نامطبوع است
هوای آزادی
 
۲-
به دنبال خود
می دویدم
کودکی درمن
گم شده است
 
۳-
دل به «باد»نمی سپارم
مدام
جهت عوض می کند
 
۴-
توچقدرگلی
نگاهت که می کنم
من پروانه می شوم
 
۵-
چه رقصی دارد
گریه درچشمانم
چقدرمانده…
به تاکستان نگاهت
 
۶-
ای مرگ
کی…
ازاین
رویای زندگی
بیدارمان می کنی؟!
 
۷-
بعدازعمری زیستن
دیشب…
خواب زندگی را
دیدم…
نکند یادی ازمن کرده
 
۸-
تلخی زندگی
مرایاد
قهوه ی«ترک»
می اندازد
 
۹-
غم نان
که هیچ
از زندگی 
سیریم…
 
۱۰-
آئینه را
بیاور
می خواهم
مادرم را
نگاه کنم
 
۱۱-
پدرم دستهایش را
تاخت می زد
می گفت:
فرزندم!
توبگو
چندسالی ازعمر
باقی مانده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)